Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(X.25.)önkormányzati rendelete

a reklám elhelyezésekről

Hatályos: 2017. 10. 26- 2018. 10. 24

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete
a reklám elhelyezésekrőlVokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A§ (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.              Fejezet


Általános rendelkezések


1.    A rendelet célja


1.§ A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek — településképi, közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a reklámtevékenységgel kapcsolatos követelmények figyelembevételével — meghatározzák a településen a reklámok,  reklámhordozók, cégérek kialakítását, elhelyezését.


2.    A rendelet hatálya


2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Vokány község teljes közigazgatási területére.

(2)          A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik/amelyek Vokány község közigazgatási területén reklámot, reklámhordozót és cégért kívánnak elhelyezni, illetve helyeztek el.


3.    Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének általános szabályai


3.§ A rendelet hatálya alá tartozó területen reklámok, reklámhordozók és cégérek csak a jelen rendeletben előírt célra és módon, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el, a 104/2017.(IV.28.) Korm.rendelet 1. és 2. mellékletei által meghatározott területfelhasználású területen és módon.


4.    Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények


4.§ (1) A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.

(2)          Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a közterülettől látható felületen reklámot, reklámhordozót, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület architektúráját ne változtassa meg.

(3)          Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte lévő közterületen nem helyezhető el.

(4)          A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásplakát, illetve reklámhordozó a település közigazgatási területén nem helyezhető el.

(5)          Plakát, falragasz az épületek közterület felé néző homlokzatain nem helyezhető el.

(6)          Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.

(7)          Helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző 3 naptári hét időszakban az eseményre vonatkozó tájékoztató reklámhordozó, reklám, molinó, transzparens a közterületen, illetve magánterületen elhelyezhető.

(8)          Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb            6 hónapos időtartamra - épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. A felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel.

(9)          Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.

(10)      Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett egyéb reklámhordozót, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően új településképi bejelentési eljárás szerint helyezhető el.5.    Reklámok, reklámhordozók és cégérek színére, méretére, anyagára vonatkozó településképi követelmények


5.§ (1) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

(2)           Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:

a)    a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,

b)    nem alakítható ki villogó effektussal, illetve

c)    a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.

d)    Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.

e)    Belterületen 1,0 m2-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem helyezhető el, és nem engedélyezhető 1 m2 felületet meghaladó reklámjellegű homlokzatfestés sem.6.    Reklám- és reklámberendezések közterületen történő elhelyezése


6.§ A reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról szóló 11/2004.(IV.14.) önkormányzati rendeletében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.


7.    Egyéb rendelkezések


7.§ (1) Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett reklámhordozók, nem az engedélyeknek megfelelő kivitelezéséből eredő lebontásáért az ingatlan tulajdonosa a reklámhordozó elhelyezőjével egyetemlegesen felelős.(2)   A reklámhordozó elhelyezője kártalanítási igény nélkül köteles a reklámhordozót átalakítani vagy lebontani, külön tekintettel, ha:

a)      az a településkép szempontoknak nem felel meg,

b)      a reklámhordozó elhelyezését szolgáló közterület más célú, vagy településfejlesztési felhasználásra kerül,

c)      az építési vagy közterület-használati engedély lejárt, vagy visszavonásra került,

d) a reklámhordozóval érintett üzlet, intézmény, vállalkozás stb., vagy annak tevékenysége megszűnt, továbbá a reklámhordozó aktualitását vesztette, vagy műszakilag kifogásolható állapotba került.

(3)          A jelenlegi rendelet szerint településképi bejelentés köteles, de a rendelet hatálybalépésekor már jogszerűen kihelyezett reklámhordozók az e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapig szerzett joggal rendelkeznek, ezt követően felülvizsgálatuk keretében létjogosultságot nyernek, vagy nem megfelelőség esetén átépítendők, illetve leszerelendők.


8.    Reklámhordozók eltávolítására vonatkozó eljárási szabályok


8.§ Haladéktalanul el kell távolítani:

a)         ezen rendelet szabályainak nem megfelelően elhelyezett,

b)        idejét múlt,

c)         nem megfelelően karbantartott,

d)        egyéb jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú,

e)         a településképbe nem illeszkedő

reklámhordozót.


II.            Záró rendelkezések


9.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Vokány, 2017. október 24.


                       

        

                         Mester Mihályné                                                   Csalos Beáta

                            polgármester                                                           jegyzőKihirdetve a helyben szokásos módon (hirdetőtáblán): 2017. október 25.                                                                                                                  Csalos Beáta

                                                                                                                       jegyző