Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(X.25.)önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésével kapcsolatos településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről

Hatályos: 2017. 10. 26- 2018. 10. 24

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésével kapcsolatos településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről


Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 26/B. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.                    FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.§ A rendelet célja a település építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött reklámok, reklámhordozók, cégérek elhelyezésével kapcsolatban - a helyi adottságok figyelembe vételével - a településképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet, a településkép esztétikus kialakítása.

2.§ (1) A rendeletet hatálya Vokány község közigazgatási területére terjed ki.

(2)  E rendeletet a településképi bejelentési eljárásra és az azzal összefüggő településképi kötelezésre kell alkalmazni.

(3)  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.1.                  Értelmező rendelkezések


3.§ (1) A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezések:

a)                  reklámtábla,

b)                  óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,

c)                  reklámtábla, hirdetőtábla,

d)                  reklámcélú építési védőháló, molinó,

e)      cégér,

f)                   hirdetőoszlop,

g)      citylight berendezés,

h)      reklámkorlát.


II.                  FEJEZET


A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

2.                  A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre


4.§ Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Kormányrendeletben meghatározott építési engedély nélkül végezhetőaz reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.


3.                  A településképi bejelentési eljárás lefolytatása


5.§ (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.

(2)  A kérelmet Vokány Község Polgármesteréhez a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 26/B.§ (2) és (3) bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 4.§ szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 1.mellékletét képező kérelem benyújtásával.

(3) A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

(4) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le.

(5) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését - amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában -  az önkormányzati főépítész készíti elő.

(6) A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a kiadásától számított 1 évig érvényes.

(7) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.


4.                  A településképi bejelentés elbírásának szempontjai


6.§ (1) A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

(2)     A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben.III.                FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS

5.                  A településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre és a településképi kötelezettségek


7.§ (1) A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:

a)    a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,

b)   a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység,

c)    a településképi bejelentés elmulasztása

esetén.

(2) A településképi kötelezettség körébe tartozik:

a)      a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy elbontás elrendelése.

6.                  A településképi kötelezési eljárás lefolytatása


8.§ (1) A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul, az önkormányzati főépítész – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a Polgármester - kezdeményezésre.

(2) A Polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.

(3) A Polgármester településképi kötelezési határozati javaslatát az önkormányzati főépítész – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a Polgármester - készíti elő.

(4) A településképi kötelezésről a Polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településrendezési kötelezettségről szóló határozat formájában.


7.                  A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és mértéke


9.§ (1) A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 1.000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, a bírság többször kiszabható.

(2) A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni.

(3)          A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) értelmében adók módjára behajtható.


IV.               FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a 2017. október 26.  napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.Vokány, 2017. október 24.

                       

        

                         Mester Mihályné                                                  Csalos Beáta

                            polgármester                                                          jegyzőKihirdetve a helyben szokásos módon (hirdetőtáblán): 2017. október 25.


                                                                                                                  Csalos Beáta

                                                                                                                       jegyző


Mellékletek