Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.30.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
12. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 138.058.582 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 122.199.702 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét - Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételek 15.858.880 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 138.058.582 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 130.894.059 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 36.883.705 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok 5.372.304 Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások 33.322.426 Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatása 2.269.150 Ft-ban,
- Egyéb elvonások,befizetések 2.163.184 Ft-ban
- átadott pénzeszköz 43.475.576 Ft-ban,
- Tartalék 7.407.714 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.843.303 Ft-ban,
- beruházások előirányzat - Ft-ban,
- felújítások előirányzata 3.533.404 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási előirányzata 1.309.899 Ft-ban
bc) finanszírozási kiadások 2.321.220 Ft-ban
állapítja meg.
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 15.858.880 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi

a) általános tartalékát 7.407.714 Ft-tal,

b) működési tartalékát 7.407.714 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 4 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet2

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása
Vokány Önkormányzat 2018.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Egyéb sajátos bevétel/ bérleti díj,lakbér urnahely stb/

469.886

1.735.927

2.205.813

Kamatbevétel

-

16

16

Gépjárműadó

1.500.000

-17.042

1.482.958

Iparűzési adó

5.400.000

1.797.943

7.197.943

Kommunális adó

2.800.000

84.516

2.884.516

Adópótlék, bírság

-

308.783

308.783

Termőföld bérbeadásából szárm.bev.

-

4.129

4.129

Átvett p.eszköz OEP-től

3.700.000

-

3.700.000

Átvett p.eszköz Helyi önk.-tól,Közös Hiv.-tól

2.263.528

232.175

2.495.703

Önkorm. költségvetési támogatása

64.829.346

3.981.257

68.810.603

Központi kez.előir.

-

316.620

316.620

Elkülönített állami pénzalaptól/közfogl.

-

24.892.486

24.892.486

Fej.kez.EU-s program/kerékpárút

-

4.285.500

4.285.500

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

937.865

937.865

Előző évi pénzmaradvány

15.858.880

-

15.858.880

Egyéb fej.kez.előir./gyermekvéd.tám.

-

283.000

283.000

Állami támogatás előleg 2019.évre

-

2.393.767

2.393.767

Önkorm. bevételei összesen:

96.821.640

41.236.942

138.058.582

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

17.843.700

19.040.005

36.883.705

Munkaadókat terhelő járulékok

3.474.800

1.897.504

5.372.304

Dologi kiadások

18.857.077

14.465.349

33.322.426

Ellátottak pénzbeli juttatása

3.432.000

-1.162.850

2.269.150

Átadott pénzeszköz

43.685.349

-209.773

43.475.576

Elvonások és befizetések

2.121.000

42.184

2.163.184

Felújítási kiadások

-

3.533.404

3.533.404

Felhalmozási kiadások

-

1.309.899

1.309.899

Finanszírozási kiadások

-

2.321.220

2.321.220

Tartalék

7.407.714

-

7.407.714

Önkorm. kiadásai összesen:

96.821.640

41.236.942

138.058.582

2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

15.784.710

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

74.170

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

15.858.880

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

Pénzmaradvány összesen

15.858.880

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

Állomány a tárgyidõszak végén

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)

784.861

A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)

784.861

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)

241.017.905

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)

10.865.126

A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)

0

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

0

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+..+09)

251.883.031

A/III/1 Tartós részesedések (16)

1.808.000

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)

0

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból)

0

A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban (162, 168-ból)

0

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17)

0

A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból)

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból)

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19)

1.808.000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből)

0

A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből)

0

A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 188-ból, 189-ből)

0

A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186)

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25)

0

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)

254.475.892

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

0

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)

0

B/I/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)

0

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (21-23 ) (33=28+…+32)

0

B/II/1 Nem tartós részesedések (241, 2481)

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482)

0

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242, 2482-ből)

0

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243, 2482-ből)

0

B/II/2c - ebből: államkötvények (244, 2482-ből)

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245, 2482-ből)

0

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 2482-ből)

0

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (41=34+35)

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (42=33+41)

0

C/I Hosszú lejáratú betétek (31)

0

C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek (311, 318-ból)

0

C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek (312, 318-ból)

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)

74.170

C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)

0

C/II/2 - ebből: valutapénztár (322)

0

C/III Forintszámlák (331-332)

15.784.710

C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331)

0

C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)

0

C/IV Devizaszámlák (333)

0

C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák (3331, 3338)

0

C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)

0

C/V Idegen pénzeszközök (34)

0

C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341)

0

C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei (342)

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)

15.858.880

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)

0

D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)

0

D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)

7.185.626

D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók (3513-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3513-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

2.175.067

D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ból, 3581-ből,illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

2.804.209

D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

2.206.350

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)

0

D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)

0

D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)

0

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés )

0

D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)

0

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ból)

0

D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)

7.185.626

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3521)

0

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522)

0

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből)

0

D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók (3523-ból, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

0

D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:termékek és szolgáltatások adói (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)

0

D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: elltátási díjak (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3524-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3524-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból)

0

D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből)

0

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)

0

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból)

0

D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)

0

D/III/1 Adott előlegek (3651)

0

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)

0

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)

0

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)

0

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)

0

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)

0

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

0

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)

0

D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)

7.185.626

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)

0

E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla (361)

0

E/2 - ebből: foglalt (362)

0

E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)

0

E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641)

0

E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)

0

E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)

0

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

0

F/3 Halasztott ráfordítások (373)

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)

277.520.398

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

240.503.048

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

0

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

5.096.764

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

29.783.951

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)

-1.303.719

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) (41) (179=173+…+178)

274.080.044

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

510.953

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)

0

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)

0

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből,055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)

0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)

0

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)

0

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4218-ból, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4218-ból, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)

0

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (421) (211=180+…+184+187+188+189+192)

510.953

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)

0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)

0

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)

0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)

0

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)

0

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)

0

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228)

0

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)

2.321.220

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

2.321.220

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4229-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (422) (240=212+…+216+218+…+220+222)

2.321.220

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

608.181

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban (3671-ből)

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban (3671-ből)

0

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

0

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)

0

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675)

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)

0

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677)

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7) () (250=241+244+…+249)

608.181

H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)

3.440.354

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)

0

I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)

0

I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ból)

0

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)

0

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)

0

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

0

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

0

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)

277.520.398

4. melléklet3

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. önkorm.működési támogatása

19.824.260

19.886

19.844.146

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

20.396.500

-

20.396.500

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

22.808.586

265.429

23.074.015

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.800.000

-

1.800.000

Műk.célú költségvetési és kieg.tám.

-

3.695.942

3.695.942

Kommunális adó

2.800.000

84.516

2.884.516

Gépjárműadó

1.500.000

-17.042

1.482.958

Iparűzési adó

5.400.000

1.797.943

7.197.943

Adópótlék, bírság

-

308.783

308.783

Magánszem.jöv-adó/termőföld bérbead.

4.129

4.129

Kamatbevétel

-

16

16

Szolgáltatások ellenértéke

-

937.865

937.865

Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/

469.886

1.735.927

2.205.813

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

3.700.000

-

3.700.000

Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.

-

24.892.486

24.892.486

Központi kez.előirányzatok

-

316.620

316.620

Fejezeti kez.EU-s program/kerékpárút/

-

4.285.500

4.285.500

Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól

2.263.528

232.175

2.495.703

Előző évi pénzmaradvány

15.858.880

-

15.858.880

Állami támogatás előleg 2019.évi

-

2.393.767

2.393.767

Egyéb fej.kez.előir./gyermekvéd.

-

283.000

283.000

Önkormányzat bevétele összesen:

96.821.640

41.236.942

138.058.582

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

4150000

12000

4162000

860000

-12000

848000

122000

122000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5132000

5132000

Települési hulladék

-

-

-

-

-

-

508000

-

508000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

508000

-

508000

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

7740000

1018167

8758167

1460000

43865

1503865

4381000

43997

4424997

2121000

42184

2163184

-

110000

110000

15702000

1258213

16960213

Város- és
községrend. fea.

-

15000

15000

2633

2633

3972077

11550275

15522352

-

-

-

-

-

-

-

1581600

1581600

3972077

13149508

17121585

Utak,hidak

-

-

-

-

-

-

1785000

-

1785000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1785000

-

1785000

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

2624000

-

2624000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2624000

2624000

Védőnői fea.

3540700

3200

3543900

677000

-

677000

656000

40000

696000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4873700

43200

4916900

Szociális étkeztetés

2173000

253618

2426618

427800

47811

475611

142000

-57995

84005

-

-

-

200000

-

200 000

-

-

-

2942800

243434

3186234

közfoglalkoztatatottak

-

17738020

17738020

1815195

1815195

725979

725979

-

-

57229

57229

-

2882203

2882203

-

23218626

23218626

Műv. házak
fea.

-

-

-

-

-

-

3548000

3548000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3548000

3548000

Könyvtár

-

-

-

-

-

-

144000

144000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144000

144000

Sportfela-datok

-

-

-

-

-

-

216000

34286

250286

-

-

-

-

-

-

-

-

-

216000

34286

250286

Temető fenntartás

240000

240000

50000

-

50000

475000

-

475000

-

-

-

-

-

-

-

765000

765000

Átadott p.e.
óvodának

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37588429

37588429

-

-

-

37588429

37588429

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

80000

80000

80000

80000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2805000

407541

3212541

-

-

-

2805000

407541

3212541

Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2239000

-

2239000

-

-

-

2239000

-

2239000

Átadott p.eszk.Siklósnak

624150

624150

624150

624150

Átadott p.eszköz Mecsek-Dráva

148770

148770

148770

148770

Lakásfenntart. tám.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

432000

-28000

404000

-

-

-

-

-

-

432000

-28000

404000

Átmeneti seg.

-

-

-

-

-

-

-

2326005-

2326005

3000000

-1417850

1582150

-

-

-

-

-

-

3000000

908155

3908155

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

284000

-197198

86802

-

-

-

-

-

269500-

269500

284000

72302

356302

2018.évi áll.ttám.előleg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2321220

2321220

Tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7407714

-674543-

6733171

-

-

-

7407714

-674543

6733171

Gyermekv éd. tám.

283000

283000

283000

283000

Önkormány-zat kiadása
összesen:

17843700

19175005

36883705

3474800

1897504

5372304

18857077

14465349

33322426

3432000

-1162850

2269150

53214063

-167589

53046474

4843303

4843303

96821640

41236942

138058582

5. melléklet4

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 3.533.404 Ft
Vokány, Kossuth utca 47.sz.előtti terület térkövezése 1.397.299 Ft
Árok tisztítás,szikkasztó létesítése 1.250.000 Ft
Polgármesteri hivatal felújítása/festés,parkettázás 886.105 Ft

6. melléklet5

Felhalmozási kiadások
Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása 1.309.899 Ft
Motoros fűkasza vásárlás 662.699 Ft
Számítógép vásárlás 110.000 Ft
Sátor vásárlás 150.000 Ft
Kapálógép vásárlás 117.700 Ft
Bútor vásárlás orvosi rendelőbe 269.500 Ft

7. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2018--2019-2020-2021 évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2018 évre

2019 évre

2020 évre

2021 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

450.000

459.000

468.000

477.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

9.700.000

9900.000

10.100.000

10.300.000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

03

64.849.232

66.146.000

67.470.000

68.820.000

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

2.263.528

2.310.000

2.360.000

2.400.000

Támogatásértékű működési bevétel

05

3.700.000

3.780.000

3.850.000

3.930.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

15.858.880

8.620.000

8.790.000

8.970.000

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

96.821.640

91.215000

93.038.000

94.897.000

Személyi juttatások

12

17.843.700

18.200.000

18.570.000

18.940.000

Munkaadókat terhelő járulékok

13

3.474.800

3.550.000

3.620.000

3.670.000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

20.978.077

21.405.000

21.811.000

22.286.000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

2.805.000

2.860.000

2.937.000

2.981.000

Támogatásértékű működési kiadás

16

40.880.349

41.700.000

42.530.000

43.380.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

3.432.000

3.500.000

3.570.000

3.640.000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

7.407.714

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

96.821.640

91.215.000

93.038.000

94.897.000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

96.821.640

91.215.000

93.038.000

94.897.000

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

96.821.640

91.215.000

93.038.000

94.897.000

8. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2018. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvoda és Konyha

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

3.200.000

2.388.429

37.588.429

Óvodai Társulás

80.000

80.000

Újpetrei Közös Hivatalnak

400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

39.000

2.239.000

Siklósnak hétvégi ügyeletre

-

-

312.075

-

-

-

-

312.075

-

-

-

-

624.150

Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak

-

-

-

100.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

200.000

Német Kulturális Egyesületnek

220.000

320.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

320.000

220.000

185.000

2.805.000

Mecsek-Dráva

74.385

74.385

148.770

1

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 1.§. Hatályos: 2019.V.30-tól.

2

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 2.§ (1). Hatályos: 2019.V.30-tól.

3

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 2.§ (2). Hatályos: 2019.V.30-tól.

4

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 2.§ (3). Hatályos: 2019.V.30-tól.

5

Módosította 4/2019.(V.29.) ör. 2.§ (4). Hatályos: 2019.V.30-tól.