Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(II.16.)önkormányzati rendelete

Vokány Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 17- 2018. 02. 17

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(II.16.)önkormányzati rendelete

Vokány Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.02.17.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Vokány Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 49. §-át megelőző alcíme a következők szerint módosul:

„13. Az önkormányzatok társulásai és együttműködése”

2. § A Rendelet a következő 50/A. §-sal egészül ki:

„50/A. § .(1) A helyi önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Vokány, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vokány részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább harminckét órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges helyiséghasználatot. A helyiség használatához kapcsolódó tárgyi infrastruktúra és rezsiköltséget a helyi önkormányzat viseli.

(2) A helyi önkormányzat a Hivatal útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében a hivatal ellátja:

1. a nemzetiségi önkormányzatok testületi ülésének előkészítésével kapcsolatos feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása),

2. a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat,

3. a nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat,

4. a szakmai segítségnyújtást.

(3) A (2) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat viseli.”

3. § A Rendelet 49. § (5) bekezdése hatályát veszti.

4. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. február 18. napjával.