Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 161.814.108 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 139.211.987 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 22.602.121 Ft-ban,
  • ac) finanszírozási bevételek - Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 161.814.108 Ft-ban,
  • ba) működési költségvetési kiadását 112.405.847 Ft-ban,
  • bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.636.872 Ft-ban,
  • bc) finanszírozási kiadások 2.735.518 Ft-ban
 • c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 16.845.353 Ft-ban,
  • ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
  • cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

  pénzmaradványát 0 Ft-ban,

 • d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
  • da) a működést szolgáló finanszírozási célú
  • db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

  műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

 • e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
  • ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
  • eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

  kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi

 • a) általános tartalékát 4.139.366 Ft-tal,
 • b) működési tartalékát 4.139.366 Ft-tal,
 • c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
  • ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
  • cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

  hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 4 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020.évben nem tervez.

15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet [2]

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Vokány Önkormányzat 2020.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcímek:

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módosított előirányzat

Önkorm.működési támogatása

70.254.852

5.010.875

75.265.727

Átvett p.eszköz OEP-től

5.408.000

1.057.000

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól, hiv.-tól

2.811.273

-724.193

2.087.080

Elkülönített állami p.alaptól

16.885.837

-2.082.086

14.803.751

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

95.359.962

3.261.596

98.621.558

Felhalmozási célú önkorm.támogatás

-

22.602.121

22.602.121

Felhalmozási célú önkorm.tám.

22.602.121

22.602.121

Gépjárműadó

-

-

-

Iparűzési adó

8.000.000

-1.524.178

6.475.822

Kommunális adó

3.000.000

-158.150

2.841.850

Adópótlék, bírság

146.768

67.911

214.679

Közhatalmi bevételek

11.146.768

-1614.417

9.532.351

Fej.kez.EU-s program/kerékpárút

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

2.378.776

1.674.180

4.052.956

Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése

3.070.000

867.340

3.937.340

Kamatbevétel

-

21

21

Egyéb működési bevételek/urnahely

175.810

185.209

361.019

Egyéb működési bevételek

5.624.586

2.726.750

8.351.336

Előző évi pénzmaradvány

12.502.853

6.822.433

19.325.286

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

3.381.457

3.381.457

Finanszírozási bevételek

12.502.853

10.203.890

22.706.743

-

-

-

Önkorm. bevételei összesen:

124.634.169

37.179.939

161.814.108

Kiadási jogcímek:

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módosított előirányzat

Személyi kiadás

36.664.013

8.526.900

45.190.913

Munkaadókat terhelő járulékok

4.377.686

1.574.526

5.952.212

Dologi kiadások

25.793.367

6.760.747

32.554.114

Ellátottak pénzbeli juttatása

3.460.000

-539.606

2.920.394

Átadott pénzeszköz

49.360.183

4.463.902

53.824.085

Finanszírozási kiadások

2.735.518

-

2.735.518

Tartalék

-

-

-

Tárgyi eszköz beszerzés

1.298.199

11.230.813

12.529.012

Felújítások

647.517

5.460.343

6.107.860

Önkorm. kiadásai összesen:

124.634.169

37.179.939

161.814.108

2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

19.742.098

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

56.165

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

19.798.263

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

515.585

2020.évi állami támogatás előleg

-2.735.518

Kapott előlegek

-732.977

Pénzmaradvány összesen

16.845.353

3. melléklet [3]

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása[4]

Bevételek

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módosított előirányzat

Tel. önkorm.működési támogatása

20.313.292

168.000

20.481.292

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

22.881.600

2.525.605

25.407.205

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

11.963.304

-223.440

11.739.864

Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám.

11.429.756

2.177.360

13.607.116

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.800.000

363.350

2.163.350

Működési célú kiegészítő támogatás

1.866.900

-

1.866.900

Átvett p.eszk.OEP-től

5.408.000

1.057.000

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól

2.811.273

-724.193

2.087.080

Elkül.állami p.alaptól

16.885.837

-2082.086

14.803.751

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

95.359.962

3.261.596

98.621.558

Felhalm.célú önkorm.támogatás

-

22.602.121

22.602.121

Felhalm.célú önkorm.támogatás

-

22.602.121

22.602.121

Gépjárműadó

-

-

-

Iparűzési adó

8.000.000

-1.524.178

6.475.822

Kommunális adó

3.000.000

-158.150

2.841.850

Adópótlék, bírság

146.768

67.911

214.679

Közhatalmi bevételek

11.146.768

-1614.417

9.532.351

Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

2.378.776

1.674.180

4.052.956

Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek

3.070.000

867.340

3.937.340

Kamatbevétel

-

21

21

Egyéb működési bevételek

175.810

185.209

361.019

Működési bevételek összesen

5.624.586

2.726.750

8.351.336

Előző évi pénzmaradvány

12.502.853

6.822.433

19.325.286

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

3.381.457

3.381.457

Finanszírozási bevételek

12.502.853

10.203.890

22.706.743

Önkormányzat bevétele összesen:

124.634.169

37.179.939

161.814.108

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Zöldterület kezelés

3894000

409873

4303873

681000

-

681000

388000

6800

394800

4963000

416673

5379673

Települési hulladék

381000

381000

381000

381000

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

8153000

366065

8519065

1425000

-597128

827872

6.494.551

-1449915

5044636

1828243

1828243

1078499

1034577

2113076

17151050

1181842

18332892

Város- és
községrend. fea.

55680

55680

6819

6819

4535642

-1005761

3529881

15656579

15656679

4535642

14713317

19248959

Utak,hidak

1785000

1785000

1785000

1785000

Közvilágítás

2624000

2624000

2624000

2624000

Védőnői fea.

5154000

654229

5808229

882000

79299

961299

1193000

-689151

503849

7229000

44377

7273377

Szociális étkeztetés

2524000

-

2524000

440000

440000

3066000

1106940

4172940

200000

-200000-

-

6230000

906940

7136940

Műv. házak
fea.

1051274

613849

1665123

265371

265371

4498488

243052

4741540

1000

-

1000

5550762

1122272

6673034

Könyvtár

120000

332640

452640

120000

332640

452640

Sportfela-datok

221000

221000

221000

221000

Temető fenntartás

300000

300000

53000

-53000

-

119000

129255

248255

472000

76255

548255

Átadott p.e.
óvodának

40190312

1054530

41244842

40190312

1054530

41244842

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

100000

100000

100000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek

3434000

3434000

3434000

3434000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

1447557

1483443

2931000

1447557

1483443

2931000

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4286000

4286000

4286000

4286000

Lakásfenntart. tám.

360000

-64500

295500

360000

-64500

295500

Átmeneti seg.

6355895

6355895

3100000

-475106

2624894

3100000

5880789

8980789

Háziorvosi ellátás

70000

32910

102910

70000

32910

102910

2020.évi előleg norm.áll.tám.

2735518

-

2735518

Tartalék

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

297686

297686

297686

-

297686

Közfoglalkoztatottak

15587739

6185704

21773443

896686

1830901

2727587

1322654

1322654

866217

-

866217

17350642

9339259

26689901

Fertőző megbetegedések megelőzése

241500

241500

42264

42264

375428

375428

659192

659192

Önkormány-zat kiadása
összesen:

36664013

8526900

45190913

4377686

1574526

5952212

25793367

6760747

32554114

3460000

-539606

2920394

49657869

4166216

53824085

1945716

16691156

18636872

124634169

37179939

161814108

4. melléklet [5]

Felújítás[6]

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 6.107.860.-Ft -

430.hrsz.járdafelújítás

Táncsics utca 8,10,12,20,20B hidak felújítása 647.517.-Ft

0145/4 hrsz.kátyúzás

Óvoda udvar felújítása 2.760.000.-Ft

Bajcsy-Zsilinszky utca 2-18.számú ingatlanok előtti járda

Táncsics utcában árok tisztítás,hidak betonozása + 2.700.343.-Ft

anyagvásárlás

5. melléklet [7]

Felhalmozási kiadások[8]

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 12.529.012.-Ft

kondigép 300.-Ft

konyhabútor 100.-Ft

számítógép konfiguráció 200.-Ft

projektor 200.-Ft

biliárdasztal 100.-Ft

kanapé 100.-Ft

lamináló 8.499.-Ft

klíma 1.070.000.-Ft

fellépő zsámoly 19.200.-Ft

benzinmotoros fűkasza 199.500.-Ft

hintaállvány 161.966.-Ft

rúgós mérleghinta 120.650.-Ft

mérleghinta 114.935.-Ft

háromszög 121.285.-Ft

zöld gumilap 977.900.-Ft

kazán 865.598.-Ft

2 db telefon/mobil/ 168.979.-Ft

traktor vásárlás 6.667.500.-Ft

tolólap 698.500.-Ft

ágaprító 1.333.500.-Ft

6. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2020--2021-2022-2023 évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2020 évre

2021 évre

2022 évre

2023 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

250.000

459.000

468.000

477.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

12.500.000

9900.000

10.100.000

10.300.000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

03

68.402.052

66.146.000

67.470.000

68.820.000

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül

04

2.811.273

2.310.000

2.360.000

2.400.000

Támogatásértékű működési bevétel

05

5.408.000

3.780.000

3.850.000

3.930.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

16.845.353

8.620.000

8.790.000

8.970.000

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

106.216.678

91.215000

93.038.000

94.897.000

Személyi juttatások

12

19.989.000

18.200.000

18.570.000

18.940.000

Munkaadókat terhelő járulékok

13

3.481.000

3.550.000

3.620.000

3.670.000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

24.006.000

21.405.000

21.811.000

22.286.000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

10.851.000

2.860.000

2.937.000

2.981.000

Támogatásértékű működési kiadás

16

40.290.312

41.700.000

42.530.000

43.380.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

3.460.000

3.500.000

3.570.000

3.640.000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

4.139.366

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

106.216.678

91.215.000

93.038.000

94.897.000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

106.216.678

91.215.000

93.038.000

94.897.000

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

106.216.678

91.215.000

93.038.000

94.897.000

7. melléklet

Finanszírozási ütemterv

2020. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvoda és Konyha

2.000.000

3.500.000

3.500.000

6.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.190.312

40.190.312

Óvodai Társulás

100.000

100.000

Újpetrei Közös Hivatalnak

250.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

104.000

1.479.000

Siklósnak hétvégi ügyeletre

-

-

410.000

-

-

-

-

410.000

-

-

-

-

820.000

Beremend szoc.alapszolg.központ

241.000

241.000

482.000

Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak

-

-

-

100.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

200.000

Német Kulturális Egyesületnek

250.000

250.000

450.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

500.000

250.000

250.000

234.000.000

3.434.000

Mecsek-Dráva

75.000

75.000

150.000


[1] A 2. § a Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. melléklet a Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 3. melléklet a Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] Módosította a 11/2020.(XII.15.) ör.2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020.XII.16-tól.
[5] A 4. melléklet a Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Módosította a 11/2020.(XII.15.) ör.2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2020.XII.16-tól.
[7] Az 5. melléklet a Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] Módosította a 11/2020.(XII.15.) ör.2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2020.XII.16-tól.