Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 16- 2021. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [1](1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 124.634.169 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 112.131.316 Ft-ban,
  • bb) felhalmozási költségvetési bevételét - Ft-ban,
  • cc) finanszírozási bevételek 12.502.853 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 124.634.169 Ft-ban,
  • ba) működési költségvetési kiadását 119.952.935 Ft-ban,

  - személyi jellegű kiadások 36.664.013 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok 4.377.686 Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások 25.793.367 Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatása 3.460.000 Ft-ban,

- átadott pénzeszköz 49.657.869 Ft-ban,

- Tartalék - Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását - Ft-ban,

- beruházások előirányzat 1.298.199 Ft-ban,

- felújítások előirányzata 647.517 Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata - Ft-ban

bc) finanszírozási kiadások 2.735.518 Ft-ban

állapítja meg.

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 16.845.353 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 0 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 0 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 4.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi

 • a) általános tartalékát 4.139.366 Ft-tal,
 • b) működési tartalékát 4.139.366 Ft-tal,
 • c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
  • ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
  • cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

  hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 4 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2020.évben nem tervez.

15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása[1]

Vokány Önkormányzat 2020.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Egyéb sajátos bevétel/ bérleti díj,lakbér urnahely stb/

264.100

-88.290

175.810

Kamatbevétel

-

-

-

Gépjárműadó

1.500.000

-1.500.000

-

Iparűzési adó

8.000.000

-

8.000.000

Kommunális adó

3.000.000

-

3.000.000

Adópótlék, bírság

-

146.768

146.768

Átvett p.eszköz OEP-től

5.408.000

-

5.408.000

Átvett p.eszköz Helyi önk.-tól,
Közös Hiv.-tól

2.811.273

-

2.811.273

Önkorm. költségvetési támogatása

68.387.952

1.866.900

70.254.852

Elkülönített állami pénzalaptól/közfogl.

-

16.885.837

16.885.837

Fej.kez.EU-s program/kerékpárút

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

2.378.776

2.378.776

Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése

3.070.000

3.070.000

Előző évi pénzmaradvány

16.845.353

-4.342.500

12.502.853

-

-

Önkorm. bevételei összesen:

106.216.678

18.417.491

124.634.169

Kiadási jogcímek:

Terv

Módosítás

Módosított

Személyi kiadás

19.989.000

16.675.013

36.664.013

Munkaadókat terhelő járulékok

3.481..000

896.686

4.377.686

Dologi kiadások

24.006.000

1.787.367

25.793.367

Ellátottak pénzbeli juttatása

3.460.000

-

3.460.000

Átadott pénzeszköz

51.141.312

-1781.129

49.360.183

Finanszírozási kiadások

-

2.735.518

2.735.518

Tartalék

4.139.366

-4.139.366

-

Tárgyi eszköz beszerzés

1.298.199

1.298.199

Felújítások

-

647.517

647.517

Elvonások, visszafizetési kötelezettségek

-

297.686

297.686

Önkorm. kiadásai összesen:

106.216.678

18.417.491

124.634.169

2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

19.742.098

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

56.165

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

19.798.263

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

515.585

2020.évi állami támogatás előleg

-2.735.518

Kapott előlegek

-732.977

Pénzmaradvány összesen

16.845.353

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása[2]

Bevételek

Terv

Módosítás

Módosított

Tel. önkorm.működési támogatása

20.313.292

-

20.313.292

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

22.881.600

-

22.881.600

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

11.963.304

-

11.963.304

Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám.

11.429.756

-

11.429.756

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.800.000

-

1.800.000

Működési célú kiegészítő támogatás

-

1.866.900

1.866.900

Kommunális adó

3.000.000

-

3.000.000

Gépjárműadó

1.500.000

-1.500.000

-

Iparűzési adó

8.000.000

-

8.000.000

Adópótlék, bírság

-

146.768

146.768

Kamatbevétel

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

2.378.776

2.378.776

Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek

-

3.070.000

3.070.000

Elkülönített állami p.alaptól/közfogl.

-

16.885.837

16.885.837

Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/

264.100

-88.290

175.810

Műk. célú tám. ért. bev. TB-től

5.408.000

-

5.408.000

Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól

2.811.273

-

2.811.273

Előző évi pénzmaradvány

16.845.353

-4.342.500

12.502.853

Önkormányzat bevétele összesen:

106.216.678

18.417.491

124.634.169

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Terv

Módosítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

3894000

-

3894000

681000

681000

388000

-

388000

4963000

4963000

Települési hulladék

381000

381000

381000

381000

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

8141000

12000

8153000

1425000

1425000

6723000

-228449

6.494.551

1078499

1078499

16289000

862050

17151050

Város- és
községrend. fea.

5130000

-594358

4535642

5130000

-594358

4535642

Utak,hidak

1785000

1785000

1785000

1785000

Közvilágítás

2624000

2624000

2624000

2624000

Védőnői fea.

5142000

12000

5154000

882000

882000

1193000

1193000

7217000

12000

72219000

Szociális étkeztetés

2512000

12000

2524000

440000

440000

66000

3000000

3066000

200000

200000

3218000

3012000

6230000

Műv. házak
fea.

1051274

1051274

5186000

-687512

4498488

1000

10000

5186000

364762

5550762

Könyvtár

120000

120000

120000

120000

Sportfela-datok

221000

221000

221000

221000

Temető fenntartás

300000

300000

53000

53000

119000

119000

472000

472000

Átadott p.e.
óvodának

40190312

40190312

40190312

40190312

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

100000

100000

100000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek

3434000

3434000

3434000

3434000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

2931000

-1483443

1447557

2931000

-1483443

1447557

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4286000

4286000

4286000

4286000

Lakásfenntart. tám.

360000

360000

-

360000

360000

Átmeneti seg.

3100000

3100000

-

3100000

3100000

Háziorvosi ellátás

70000

70000

70000

70000

2020.évi előleg norm.áll.tám.

2735518

2735518

Tartalék

4139366

-4139366

4139366

-4139366

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

297686

297686

297686

297686

Közfoglalkoztatottak

15587739

15587739

896686

896686

866217

866217

17350642

17350642

Önkormány-zat kiadása
összesen:

19989000

16675013

36664013

3481000

896686

4377686

24006000

1767367

25793367

3460000

3460000

55280678

-5622809

49657869

1945716

1945716

106216678

18417491

124634169

4. melléklet

Felújítás[3]

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 647.517.-Ft -

430.hrsz.járdafelújítás

Táncsics utca 8,10,12,20,20B hidak felújítása

0145/4 hrsz.kátyúzás

5. melléklet

Felhalmozási kiadások[4]

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 1.298.199.-Ft

kondigép 300.-Ft

konyhabútor 100.-Ft

számítógép konfiguráció 200.-Ft

projektor 200.-Ft

biliárdasztal 100.-Ft

kanapé 100.-Ft

lamináló 8.499.-Ft

klíma 1.070.000.-Ft

fellépő zsámoly 19.200.-Ft

benzinmotoros fűkasza 199.500.-Ft

6. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2020--2021-2022-2023 évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2020 évre

2021 évre

2022 évre

2023 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

250.000

459.000

468.000

477.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

12.500.000

9900.000

10.100.000

10.300.000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

03

68.402.052

66.146.000

67.470.000

68.820.000

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül

04

2.811.273

2.310.000

2.360.000

2.400.000

Támogatásértékű működési bevétel

05

5.408.000

3.780.000

3.850.000

3.930.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

16.845.353

8.620.000

8.790.000

8.970.000

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

106.216.678

91.215000

93.038.000

94.897.000

Személyi juttatások

12

19.989.000

18.200.000

18.570.000

18.940.000

Munkaadókat terhelő járulékok

13

3.481.000

3.550.000

3.620.000

3.670.000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

24.006.000

21.405.000

21.811.000

22.286.000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

10.851.000

2.860.000

2.937.000

2.981.000

Támogatásértékű működési kiadás

16

40.290.312

41.700.000

42.530.000

43.380.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

3.460.000

3.500.000

3.570.000

3.640.000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

4.139.366

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

106.216.678

91.215.000

93.038.000

94.897.000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

106.216.678

91.215.000

93.038.000

94.897.000

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

106.216.678

91.215.000

93.038.000

94.897.000

7. melléklet

Finanszírozási ütemterv

2020. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvoda és Konyha

2.000.000

3.500.000

3.500.000

6.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.190.312

40.190.312

Óvodai Társulás

100.000

100.000

Újpetrei Közös Hivatalnak

250.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

104.000

1.479.000

Siklósnak hétvégi ügyeletre

-

-

410.000

-

-

-

-

410.000

-

-

-

-

820.000

Beremend szoc.alapszolg.központ

241.000

241.000

482.000

Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak

-

-

-

100.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

200.000

Német Kulturális Egyesületnek

250.000

250.000

450.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

500.000

250.000

250.000

234.000.000

3.434.000

Mecsek-Dráva

75.000

75.000

150.000


[1] Módosította a 11/2020.(XII.15.) ör.2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2020.XII.16-tól.
[2] Módosította a 11/2020.(XII.15.) ör.2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2020.XII.16-tól.
[3] Módosította a 11/2020.(XII.15.) ör.2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2020.XII.16-tól.
[4] Módosította a 11/2020.(XII.15.) ör.2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2020.XII.16-tól.