Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Hatályos: 2020. 12. 17- 2020. 12. 17

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről1

2020.12.17.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester és az alpolgármester kivételével – a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjat állapít meg.

(2) A tiszteletdíj havi összege bruttó 30.000,-Ft.

2. § A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

3. § (1) A képviselő képviselői tevékenységgel összefüggő, általa megelőlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni.

(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. február 1-től kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2010.(X.13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 18. napjával.