Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VII.9.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 10

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020.(VII.9.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

2020.07.10.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

146.124.810 Ft bevétellel
133.621.957 Ft kiadással
12.502.853 Ft pénzkészlettel
és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:
Személyi jellegű kiadások: 36.192.514 Ft
Munkaadót terhelő kiadások: 5.412.096 Ft
Dologi kiadások: 39.559.390 Ft
Ellátottak juttatásai: 2.181.810 Ft
Pénzeszköz átadás: 44.622.891 Ft
Felhalmozási, felújítás kiadások: 3.259.489 Ft
Finanszírozási kiadások 2.393.767 Ft

2. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

5. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vokány Község Önkormányzata
1.sz.melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek jogcímei

2019. évi
eredeti előirányzat

2019. évi
módosított előirányzat

2019. évi
tény

Települési önkorm.műk.tám.

19.968.572

20.107.904

20.107.904

Tel.önkorm.köznev.fea.tám.

21.138.599

21.302.100

21.302.100

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.

23.733.176

25.030.608

25.030.608

Könyvtári,közművelődési fea.támogatása

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Műk.célú kvi és kieg.támogatás
szoc.tüzifa

-

2.029.460

2.029.460

Elszámolásból szárm.bev./előző évi normatíva

135.857

135.857

Elkülönített állami pénzalaptól /közfogl.-ra

-

30.281.115

19.389.683

Központi kezelésű előirányzatok

-

323.450

323.450

Működési célú tám.bev.helyi önkormányzatoktól

2.468.000

2.468.000

1.818.000

Működési célú tám.ért.bev.OEP-től

3.700.000

4.248.100

4.248.100

Kamatbevételek

-

19

19

Gépjárműadó

1.500.000

2.026.769

1.698.724

Kommunális adó

2.900.000

3.185.550

3.185.550

Iparűzési adó

7.000.000

8.866.265

8.866.265

Adópótlék,adóbírság

-

337.062

337.062

Egyéb sajátos bev./bérleti díj,lakbér,urnahely/

250.000

1.151.715

1.151.715

Előző évi pénzmaradvány

24.543.241

24.543.241

24.543.241

Állami támogatás előleg 2020.évi

-

2.735.518

2.735.518

Termőföld bérbeadásából szárm.jövedelemadó

-

21.286

21.286

Szolgáltatások ellenértéke/óvoda,hivatal

-

2.641.867

2.641.867

Tulajdonosi bevétel/eszközhaszn.díj Baranya-Víz/

-

969.951

969.951

Szoc.étkezés tér.díj bevétele

-

3.788.450

3.788.450

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

109.001.588

157.994.287

146.124.810

Kiadások jogcímei

Személyi
Juttatások

Szociális hozzájárulás

Dologi
kiadások

Ellátások,
átadott pénzeszközök

Felhalmozási kiadások

ÖSSZESEN

Feladat megnevezése

2019. évi
ered.
előir.

2019.
évi
mód.
előir.

2019.
évi
tény

2019. évi
ered.
előir.

2019.
évi
mód.
előir.

2019.
évi
tény

2019. évi
ered.
előir.

2019.
évi
mód.
előir.

2019.
évi
tény

2019. évi
ered.
előir.

2019.
évi
mód.
előir.

2019.
évi
tény

2019. évi
ered.
előir.

2019.
évi
mód.
előir.

2019.
évi
tény

2019. évi
ered.
előir.

2019.
évi
mód.
előir.

2019.
évi
tény

Önkorm. jogalk.igazg.

8862000

8648806

8443309

1588000

1588000

1497346

4674000

6437644

5308954

29393

29393

7651889

2651889

15124000

24355732

17930891

Közvilágítás

2624000

4112962

1801485

2624000

4112962

1801485

Könyvtár

122000

122000

466648

122000

122000

466648

Művelődési Ház

305000

50019

5267000

4301287

3273958

5267000

4301287

3628977

Köztemető fenntartás

300000

350000

295000

60000

60000

627000

627000

196732

987000

1037000

491732

Közfoglalkoztatottak

20937963

17135378

2722110

2034465

437931

3841247

565550

457600

24663554

23468690

Szoc. étkeztetés

2426000

2426000

2337500

473000

473000

433973

92000

3988800

3898950

200000

200000

3191000

7087800

6670423

Ifjúság és eü. gond.

3458000

3502027

4084827

655000

655000

738349

763000

771400

474556

150000

150000

4876000

5078427

5447732

Zöldterület kezelés

3444000

3444000

3441500

672000

672000

634313

388000

394800

37367

4504000

4510800

4113180

Települési hulladékkez.

254000

254000

254000

254000

Sportlétesítmény

221000

221000

228244

221000

221000

228244

Háziorvosi ellátás

70000

170000

133264

70000

170000

133264

V
áros-és községgazd.

111000

150000

23631

5130000

14581865

9506175

5130000

14692865

9679806

Utak, hidak

1785000

4036274

2876725

1785000

4036274

2876725

Óvodának és konyhának átadott p.eszk-..

41897510

41897510

39012640

41897510

41897510

39012640

Óvodai Társ.-nak átadott p.eszk.

100000

100000

100000

100000

100000

100000

Átad. p.eszk.Német Kult.Egy.-nek

3265000

3265000

2823080

3265000

3265000

2823080

Átadott p.eszk.önkormányzatoknak

2822000

2822000

2657778

2822000

2822000

2657778

Átadotzt p.eszk.Megyei Önkormányzatnak EU-s

4286000

4286000

-

4286000

4286000

-

Lakásfenntartási tám.

432000

722526

266000

432000

722526

266000

Átmeneti segélyek

2467048

6545134

3100000

4385784

1915810

3100000

6893832

8460944

Áll.tám.előleg

-

2393767

2393767

Tartalék

8944078

8944078

Vízellátással kapcsolatos ügyintézés

969951

969951

969951

969951

KIADÁS ÖSSZESEN:

18490000

39419796

36192514

3448000

6170110

5412096

22017000

43893962

39559390

65046588

57749213

46804701

8367439

3259489

109001588

157994287

133621957

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím