Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 12- 2021. 09. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Vokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

  • a) tárgyévi költségvetési bevételét 132.501.170 Ft-ban,

aa)működés 132.501.170 Ft-ban,

ab)Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 Ft-ban,

ac)felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 132.501.170 Ft-ban,

ba)működési kiadások 114.563.556 Ft-ban, személyi jellegű kiadások 24.494.000 Ft,

munkaadókat terhelő járulékok 3.735.000 Ft,

dologi jellegű kiadások 27.946.000 Ft,

ellátottak pénzbeli juttatásai 6.900.000 Ft,

átadott pénzeszköz 51.488.556 Ft,

tartalék 0 Ft,

bb)felhalmozási költségvetési kiadását 17.937.614 Ft,

beruházások előirányzata 1.389.000 Ft,

felújítások előirányzata 16.548.614 Ft,

egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 0 Ft,

állapítja meg.

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 33.192.862 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 0 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 0 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

da) a ködést szolgáló finanszírozási célú

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi

  • a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
  • b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
  • c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
    • ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
    • cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

    hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 5 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021.évben nem tervez.

15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Vokány Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

forintban

Bevételi jogcímek:

Intézményi működési bevételek

250.000

Iparűzési adó

4.000.000

Kommunális adó

3.000.000

OEP finanszírozás

6.465.000

Átvett p.eszköz

1.043.000

Saját bevétel összesen:

14.758.000

Önk.költségvetési támogatása

84.550.308

Elõzõ évi pénzmaradvány

33.192.862

Önkorm. bevételei összesen:

132.501.170

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

24.494.000

Munkaadókat terhelõ járulékok

3.735.000

Dologi kiadás

27.946.000

Egyéb szociális kiadások

6.900.000

Átadott pénzeszköz

51.488.556

Felhalmozási kiadás

1.389.000

Felújítás

16.548.614

Tartalék

-

Önkorm. kiadásai összesen:

132.501.170

2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

33.955.707

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

21.595

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

33.977.302

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

260.000

Kapott előlegek

-1.044.440

Pénzmaradvány összesen

33.192.862

3. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

TERV

Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

4.398.335

Közvilágítás

4.180.670

Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása

1.118.110

Közutak fennt.támogatása

2.618.114

Egyéb önkorm.fea.támogatása

8.807.591

Lakott külter.kapcs.kiegészítés

59.892

Óvoda támogatása

26.727.500

Szociális étkeztetés

2.521.680

Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása

12.750.000

Gyermekétkezt.támogatása

18.657.626

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

426.930

Könyvtári,közművelődési támogatás

2.270.000

2020.dec.havi kompenzáció

13.860

Normatív állami támogatás összesen:

84.550.308

Kommunális adó

3.000.000

Iparűzési adó

4.000.000

Kertbérlet,urnahely

50.000

Bérleti díj bevétel / műv.ház

200.000

Működésre átvett p.eszk.OEP-től

6.465.000

Előző évi pénzmaradvány:

33.192.862

Átvett p.eszköz

1.043.000

Önkormányzat bevétele összesen:

132.501.170

KIADÁSOK

Személyi
juttatás

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi
kiadás

Ellátottak p.beli juttatás átadott p.eszk.

Felhal-mozási, felújítási kiadá-sok

Összesen

Utak,hidak

3.810.000

3.810.000

Zöldterület gazd.kapcs.fea.

4.293.000

665.000

452.000

5.410.000

Önkormányzati ig. feladatok

8.523.000

1.321.000

6.723.000

9.596.051

26.163.051

Város- és községrend. feladatok

-

3.960.000

5.152.563

9.112.563

Közvilágítás

4.181.000

4.181.000

Védőnői feladatok

5.937.000

905.000

1.423.000

8.265.000

Házorvosi ellátás

197.000

197.000

Művelődési házak feladata

2.830.000

439.000

6.672.000

2.300.000

12.241.000

Könyvtár

120.000

120.000

Sportfeladatok

221.000

221.000

Temető fenntartás

300.000

-

121.000

889.000

1.310.000

Szociális étkeztetés

2.611.000

405.000

66.000

-

3.082.000

Tartalék

-

Összes működési kiadás:

24.494.000

3.735.000

27.946.000

-

17.937.614

74.112.614

Települési tám./lakásfennt.

600.000

600.000

Átmeneti, temetési segély

6.300.000

6.300.000

Átadott p.eszköz Óvoda + Konyhának

45.812.056

45.812.056

Átadott p.eszköz Óvodai Társ.-nak

100.000

100.000

Átadott p.eszköz Siklósnak

891.000

891.000

Átadott p.eszköz Német Kult. Egyesületnek

200.000

200.000

Megyei Önk.-nak EU-s

4.285.500

4.285.500

Átadott p.eszk.Német Nemzetiségi önkorm.-nak

200.000

200.000

Önkorm. kiadása össz.

24.494.000

3.735.000

27.946.000

58.388.556

17.937.614

132.501.170

4. melléklet

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítási előirányzata: 16.548.614.-Ft

Óvoda felújítása /pályázati támogatás 9.596.051.-Ft

A megvásárolt takarék épület és a régi iskola épület felújítása 4.652.563.-Ft

Művelődési Ház felújítása /érdekeltségnövelő pály.támogatás 2.300.000.-Ft

5. melléklet

Felhalmozások

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata: 1.389.000.-Ft

Urnafal készítése 889.000,-Ft

Garázs vásárlás 500.000.-Ft

6. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2021--2022-2023.-2024.évi alakulását külön bemutató mérleg
,
mk

Megnevezés

Sor-szám

2021 évre

2022 évre

2023 évre

2024 évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

250.000

459.000

468.000

477.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

7.000.000

9900.000

10.100.000

10.300.000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

03

84.550.308

87.932.000

91.449.000

95.108.000

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül

04

1.043.000

1.085.000

1.130.000

1.174.000

Támogatásértékű működési bevétel

05

6.465.000

6.724.000

6.993.000

7.272.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

33.192.862

13.046.000

13.772.000

14.537.000

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

132.501.170

119.146.000

123.912.000

128.868.000

Személyi juttatások

12

24.494.000

25.474.000

26.493.000

27.552.000

Munkaadókat terhelő járulékok

13

3.735.000

3.884.000

4.040.000

4.201.000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

27.946.000

29.064.000

30.226.000

31.435.000

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

-

-

-

-

Támogatásértékű működési kiadás

16

51.488.556

53.548.000

55.690.000

57.918.000

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

6.900.000

7.176.000

7.463.000

7.762.000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

114.563.556

119.146.000

123.912.000

128.868.000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

1.389.000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

16.548.614

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

17.937.614

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

132.501.170

119.146.000

123.912.000

128.868.000

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

132.501.170

119.146.000

123.912.000

128.868.000

7. melléklet

Finanszírozási ütemterv

2021. év

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvoda és Konyha

4.000.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.812.056

45.812.056

Óvodai Társulás

100.000

100.000

Siklósnak hétvégi ügyeletre

-

-

445.500

-

-

-

-

445.500

-

-

-

-

891.000

Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak

-

-

-

100.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

200.000

Német Kulturális Egyesületnek

-

100.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

200.000