Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 02. 12

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2021.02.12.

Vokány Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján, Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében Vokány polgármestereként a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(2) bekezdésében, 18.§ (1a) bekezdésében, 21.§-ában, 29.§ (1)-(2) bekezdésében és 131.§-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vokány község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre, továbbá azokra a személyekre, akiket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában felsorol.

I.

A gyermekek védelmének rendszere

2. § Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:

a) Pénzbeli ellátások

- óvodáztatási támogatás, beiskolázási támogatás,
- karácsonyi, és egyéb támogatás.
b) Természetbeni ellátások:
- intézményi gyermekétkeztetés,
- szünidei gyermekétkeztetés.
c) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- család- és gyermekjóléti szolgálat.

II.

Pénzbeli ellátások

3. § (1) A gyermek családi környezetben történő ellátása, nevelése elősegítése érdekében, valamint szociális rászorultságára tekintettel, pénzbeli és természetbeni ellátás nyújtható a gyermek eltartásáról gondoskodó szülő, vagy törvényes képviselő részére.

(2) Az önkormányzat a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatás keretében nyújt pénzbeli támogatást.

Óvodáztatási támogatás, beiskolázási támogatás

4. § (1) Amennyiben az önkormányzat éves költségvetése lehetővé teszi, az önkormányzat az az óvodai nevelési év kezdésével járó anyagi terhek enyhítésére óvodáztatási támogatást nyújt a Vokány községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Vokány községben élő óvodás gyermekek szülei részére.

(2) Amennyiben az önkormányzat éves költségvetése lehetővé teszi, az önkormányzat beiskolázási támogatást nyújt a Vokány községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Vokány községben élő általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő részére.

(3) Az óvodáztatási támogatás és beiskolázási támogatás adott évben történő nyújtásáról, valamint a támogatás adott évi összegéről a képviselő-testület külön határozattal dönt. Az óvodáztatási és beiskolázási támogatással kapcsolatos hatáskört – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

Gyermekek karácsonyi, és egyéb támogatása

5. § (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – a karácsonyi ünnepek előtt a Vokány községben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Vokány községben élő 0–14 éves korú gyermekek részére támogatást biztosít. A támogatás összegét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésének függvényében állapítja meg.

(2) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – az oktatási nevelési intézmény kérésére a hátrányos helyzetű 2–16 éves korú gyermekek részére egyéb támogatást biztosít. A támogatás összegét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(3) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – az oktatási nevelési intézmény kérésére a hátrányos helyzetű 2–16 éves korú gyermekek részére iskolai közös költségekre támogatást biztosít. A támogatás összegét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

II.

Természetbeni ellátások

Intézményi gyermekétkeztetés

6. § (1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést a Vokányi Óvodai Társulás által fenntartott Vokányi Óvoda és Konyhán (továbbiakban: Óvoda) keresztül biztosítja, háromszori étkezés ellátás formájában, az óvodai nevelési napokon.

(2) Az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozása az irányadó.

(4) Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Óvoda élelmezésvezetője látja el.

(5) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

(6) A személyi térítési díj fizetésére a gyermek szülője, törvényes képviselő köteles.

(7) A személyi térítési díjat az élelmezésvezető állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá a Gyvt. 148. § (5) – (6) bekezdéseiben meghatározott normatív kedvezmények figyelembevételével.

(8) Ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő az élelmezésvezetőnél 09.00 óráig bejelenti

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

Szünidei gyermekétkeztetés

7. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az Óvoda útján biztosítja a Gyvt. szerint.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos, és halmozottan hátrányos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére ingyenesen biztosítja.

(3) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat iskolai tanulók esetében a konyháról ételhordóban történő elvitellel, óvodások esetében az óvodában biztosítja az ebéd helyben történő elfogyasztását. Az óvoda zárva tartása esetén az óvodás gyermekeknek is a konyháról ételhordóban történő elvitellel biztosítja az étkezést.

(4) Az önkormányzat a tavaszi, őszi és téli tanítási szünet minden munkanapján, valamint a nyári tanítási szünetben legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja az étkeztetést.

(5) A hátrányos, és halmozottan hátrányos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője, törvényes képviselője a Korm. rendelet 7. számú melléklete szerinti nyilatkozaton nyújtja be gyermekétkeztetési igényét az Óvoda élelmezésvezetőjénél. A nyilatkozatot a szünidőt megelőző 30 nappal korábban a jegyző megküldi a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes képviselőjének, aki az igényét a szünidő előtt legalább 15 nappal korábban köteles leadni.

(6) A gyermek részére biztosított ebédet a szülő, törvényes képviselő, vagy az általa meghatalmazott személy, a fiatalkorú gyermek megfelelő ételhordóban viheti el.

(7) Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő az Óvoda élelmezésvezetője felé 09.00 óráig bejelenti

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a szünidei gyermekétkeztetést.

III.

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

Gyermekjóléti alapellátások

8. § (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, és a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.

(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) család- és gyermekjóléti szolgálat.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

9. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást, az önkormányzat a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ Beremend (7827 Beremend, Szabadság tér 1/A) látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt.17. §(1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár –a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi.
(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. rendelkezései alapján látja el.

Záró rendelkezések

10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.