Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 161.814.108 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 139.211.987 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 22.602.121 Ft-ban,
  • ac) finanszírozási bevételek - Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 161.814.108 Ft-ban,
  • ba) működési költségvetési kiadását 112.405.847 Ft-ban,
  • bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.636.872 Ft-ban,
  • bc) finanszírozási kiadások 2.735.518 Ft-ban
 • c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 16.845.353 Ft-ban,
  • ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
  • cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

  pénzmaradványát 0 Ft-ban,

 • d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
  • da) a működést szolgáló finanszírozási célú
  • db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

  műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

 • e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
  • ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,
  • eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

  kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételi jogcímek:

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módosított előirányzat

Önkorm.működési támogatása

70.254.852

5.010.875

75.265.727

Átvett p.eszköz OEP-től

5.408.000

1.057.000

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól, hiv.-tól

2.811.273

-724.193

2.087.080

Elkülönített állami p.alaptól

16.885.837

-2.082.086

14.803.751

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

95.359.962

3.261.596

98.621.558

Felhalmozási célú önkorm.támogatás

-

22.602.121

22.602.121

Felhalmozási célú önkorm.tám.

22.602.121

22.602.121

Gépjárműadó

-

-

-

Iparűzési adó

8.000.000

-1.524.178

6.475.822

Kommunális adó

3.000.000

-158.150

2.841.850

Adópótlék, bírság

146.768

67.911

214.679

Közhatalmi bevételek

11.146.768

-1614.417

9.532.351

Fej.kez.EU-s program/kerékpárút

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

2.378.776

1.674.180

4.052.956

Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése

3.070.000

867.340

3.937.340

Kamatbevétel

-

21

21

Egyéb működési bevételek/urnahely

175.810

185.209

361.019

Egyéb működési bevételek

5.624.586

2.726.750

8.351.336

Előző évi pénzmaradvány

12.502.853

6.822.433

19.325.286

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

3.381.457

3.381.457

Finanszírozási bevételek

12.502.853

10.203.890

22.706.743

-

-

-

Önkorm. bevételei összesen:

124.634.169

37.179.939

161.814.108

Kiadási jogcímek:

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módosított előirányzat

Személyi kiadás

36.664.013

8.526.900

45.190.913

Munkaadókat terhelő járulékok

4.377.686

1.574.526

5.952.212

Dologi kiadások

25.793.367

6.760.747

32.554.114

Ellátottak pénzbeli juttatása

3.460.000

-539.606

2.920.394

Átadott pénzeszköz

49.360.183

4.463.902

53.824.085

Finanszírozási kiadások

2.735.518

-

2.735.518

Tartalék

-

-

-

Tárgyi eszköz beszerzés

1.298.199

11.230.813

12.529.012

Felújítások

647.517

5.460.343

6.107.860

Önkorm. kiadásai összesen:

124.634.169

37.179.939

161.814.108

2. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása

Bevételek

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módosított előirányzat

Tel. önkorm.működési támogatása

20.313.292

168.000

20.481.292

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

22.881.600

2.525.605

25.407.205

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

11.963.304

-223.440

11.739.864

Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám.

11.429.756

2.177.360

13.607.116

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

1.800.000

363.350

2.163.350

Működési célú kiegészítő támogatás

1.866.900

-

1.866.900

Átvett p.eszk.OEP-től

5.408.000

1.057.000

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól

2.811.273

-724.193

2.087.080

Elkül.állami p.alaptól

16.885.837

-2082.086

14.803.751

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

95.359.962

3.261.596

98.621.558

Felhalm.célú önkorm.támogatás

-

22.602.121

22.602.121

Felhalm.célú önkorm.támogatás

-

22.602.121

22.602.121

Gépjárműadó

-

-

-

Iparűzési adó

8.000.000

-1.524.178

6.475.822

Kommunális adó

3.000.000

-158.150

2.841.850

Adópótlék, bírság

146.768

67.911

214.679

Közhatalmi bevételek

11.146.768

-1614.417

9.532.351

Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

2.378.776

1.674.180

4.052.956

Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek

3.070.000

867.340

3.937.340

Kamatbevétel

-

21

21

Egyéb működési bevételek

175.810

185.209

361.019

Működési bevételek összesen

5.624.586

2.726.750

8.351.336

Előző évi pénzmaradvány

12.502.853

6.822.433

19.325.286

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

3.381.457

3.381.457

Finanszírozási bevételek

12.502.853

10.203.890

22.706.743

Önkormányzat bevétele összesen:

124.634.169

37.179.939

161.814.108

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módo-
sított

Zöldterület kezelés

3894000

409873

4303873

681000

-

681000

388000

6800

394800

4963000

416673

5379673

Települési hulladék

381000

381000

381000

381000

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

8153000

366065

8519065

1425000

-597128

827872

6.494.551

-1449915

5044636

1828243

1828243

1078499

1034577

2113076

17151050

1181842

18332892

Város- és
községrend. fea.

55680

55680

6819

6819

4535642

-1005761

3529881

15656579

15656679

4535642

14713317

19248959

Utak,hidak

1785000

1785000

1785000

1785000

Közvilágítás

2624000

2624000

2624000

2624000

Védőnői fea.

5154000

654229

5808229

882000

79299

961299

1193000

-689151

503849

7229000

44377

7273377

Szociális étkeztetés

2524000

-

2524000

440000

440000

3066000

1106940

4172940

200000

-200000-

-

6230000

906940

7136940

Műv. házak
fea.

1051274

613849

1665123

265371

265371

4498488

243052

4741540

1000

-

1000

5550762

1122272

6673034

Könyvtár

120000

332640

452640

120000

332640

452640

Sportfela-datok

221000

221000

221000

221000

Temető fenntartás

300000

300000

53000

-53000

-

119000

129255

248255

472000

76255

548255

Átadott p.e.
óvodának

40190312

1054530

41244842

40190312

1054530

41244842

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

100000

100000

100000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek

3434000

3434000

3434000

3434000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

1447557

1483443

2931000

1447557

1483443

2931000

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4286000

4286000

4286000

4286000

Lakásfenntart. tám.

360000

-64500

295500

360000

-64500

295500

Átmeneti seg.

6355895

6355895

3100000

-475106

2624894

3100000

5880789

8980789

Háziorvosi ellátás

70000

32910

102910

70000

32910

102910

2020.évi előleg norm.áll.tám.

2735518

-

2735518

Tartalék

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

297686

297686

297686

-

297686

Közfoglalkoztatottak

15587739

6185704

21773443

896686

1830901

2727587

1322654

1322654

866217

-

866217

17350642

9339259

26689901

Fertőző megbetegedések megelőzése

241500

241500

42264

42264

375428

375428

659192

659192

Önkormány-zat kiadása
összesen:

36664013

8526900

45190913

4377686

1574526

5952212

25793367

6760747

32554114

3460000

-539606

2920394

49657869

4166216

53824085

1945716

16691156

18636872

124634169

37179939

161814108

3. melléklet

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 12.529.012.-Ft

kondigép 300.-Ft

konyhabútor 100.-Ft

számítógép konfiguráció 200.-Ft

projektor 200.-Ft

biliárdasztal 100.-Ft

kanapé 100.-Ft

lamináló 8.499.-Ft

klíma 1.070.000.-Ft

fellépő zsámoly 19.200.-Ft

benzinmotoros fűkasza 199.500.-Ft

hintaállvány 161.966.-Ft

rúgós mérleghinta 120.650.-Ft

mérleghinta 114.935.-Ft

háromszög 121.285.-Ft

zöld gumilap 977.900.-Ft

kazán 865.598.-Ft

2 db telefon/mobil/ 168.979.-Ft

traktor vásárlás 6.667.500.-Ft

tolólap 698.500.-Ft

ágaprító 1.333.500.-Ft”

4. melléklet

4. melléklet

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás kiadása : 6.107.860.-Ft -

430.hrsz.járdafelújítás

Táncsics utca 8,10,12,20,20B hidak felújítása 647.517.-Ft

0145/4 hrsz.kátyúzás

Óvoda udvar felújítása 2.760.000.-Ft

Bajcsy-Zsilinszky utca 2-18.számú ingatlanok előtti járda

Táncsics utcában árok tisztítás,hidak betonozása + 2.700.343.-Ft anyagvásárlás”