Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2024. 06. 01

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2024.06.01.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében és 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

I. A rendelet célja, alapelvei

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat a falugondnoki szolgálat működtetésével enyhítse közigazgatási területén az intézmény és szolgáltatások hiányból eredő hátrányokat, segítse az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, az egyéni és közösségi szintű igények kielégítéséhez segítséget nyújtson, biztosítva ez által a lakossági életfeltételek javítását.

(2) A rendelet az életminőség javítása érdekében meghatározza a falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat és azok mértékét, módját, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját.

(3) A falugondnoki szolgáltatás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak szervei, továbbá a településen működő oktatási és egészségügyi intézmények, civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kezdeményezni.

A rendelet hatálya

2. § (1) A személyes gondoskodás keretén belül Vokány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) szociális alapszolgáltatásként falugondnoki szolgáltatást működtet Vokány község közigazgatási területén.

(2) A rendelet személyi hatálya Vokány község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

MÁSODIK RÉSZ

II. A falugondnoki szolgáltatás feladatai

3. § (1) A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:

1. Közreműködés:

a) az étkeztetésben,

b) a házi segítségnyújtásban,

c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában.

2. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása:

a) háziorvosi rendelésre szállítás,

b) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

c) a gyógyszer kiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

3. Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása:

a) az óvodába, iskolába szállítás,

b) az egyéb gyermekszállítás.

(2) A közvetlen személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai, a lakossági szolgáltatások:

a) a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős rendezvények szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások és az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottakon kívül, egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(4) Közreműködés a tömegközlekedéshez való hozzájutáshoz,

I. Fejezet

Közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai

Étkeztetés

4. § (1) Az önkormányzat által biztosított napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállítása a gondozott lakására.

(2) Az étel szállítása éthordóban történik, a csere éthordót, az étkezést igénybe vevőnek kell biztosítania.

Házi segítségnyújtás

5. § (1) A falugondnok a településen házi segítségnyújtást végző gondozónővel együttműködve végzi az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében az önálló életvitele fenntartásához szükséges ellátást a gondozott által kért rendszerességgel, de legalább heti egy alkalommal.

(2) A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen:

a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

b) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, ami magába foglalja a gyógyszerkiváltást, valamint igény esetén naponta a meleg étel, lakásra szállítását,

c) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,

d) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,

e) az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Vokányi Kirendeltségén intézhető hivatalos ügyeiben.

Közösségi és szociális információk szolgáltatása

6. § A falugondnok köteles a szociális biztonság megteremtéséhez, és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatására a település lakói számára. A helyben vagy a legközelebbi településen elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről információhoz juttatni a lakosságot.

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása

7. § (1) A szolgáltatás biztosítása magába foglalja az igénybe vevő

a) háziorvosi rendelésre szállítását,

b) egyéb egészségügyi intézménybe szállítását,

c) gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását,

d) a szakrendelésre történő szállítását, amennyiben a kérelmező tömegközlekedési eszköz igénybevételére nem képes, feltéve, hogy az egészségi állapota nem igényli mentőgépjármű vagy betegszállító jármű igénybevételét.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában írt szállítási szolgáltatást – figyelembe véve a háziorvos javaslatát az igénylő egészségi állapotára, a kezelés jellegére (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb.) és az igénylő szociális helyzetét valamint a falugondnok javaslatát – a polgármester egyéni mérlegelés alapján engedélyezi.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában írt feladatok teljesítéséhez szükséges költségeket az igénybe vevő köteles - átvételi elismervény ellenében - megelőlegezni, mellyel a falugondnok a teljesítést követően elszámol.

Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása

8. § (1) A szolgáltatás magába foglalja szorgalmi időszakban a gyermekek egyéb gyermekszállítási feladatait (különösen a szakköri foglalkozásra, úszásoktatásra, nyelvoktatásra, a helyi közoktatási és közművelődési intézmény által szervezett rendezvényekre, versenyekre és haza).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltatás kiterjed az iskolai szünetben a nyári napközit igénybe vevő gyermekeknek a szervezett programokra történő szállítására is.

II. Fejezet

A közvetlen személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladat, a lakossági szolgáltatások

A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése

9. § (1) Köteles végezni a művelődési és sporteseményekre, rendezvényekre a községet képviselő csapatok, civil szervezetek, egyesületek szállítását.

(2) Köteles a szervezésben részt venni, különösen a színház és múzeumlátogatások, kirándulások szervezése során. A helyi rendezvények, környező települések rendezvényein a részvétel biztosítása miatt elvégzi a szállítási feladatokat. Szállítja az érdeklődőket könyvtári kölcsönzés céljából, sporteseményre a résztvevőket, érdeklődőket.

(3) Az (1), (2) bekezdés szerinti szállítási feladatok teljesítését a polgármesternek előzetesen engedélyeznie kell.

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

10. § (1) Köteles segítséget nyújtani a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében. Ennek érdekében az érintetteket adott hivatalba, intézménybe (Járási Hivatal, Járásbíróság, közjegyző, Földhivatal stb.) szállítja. Tájékoztatást ad arról, hogy milyen ügyekben hová kell fordulni. Beszerzi a különféle nyomtatványokat, és a kérelmezőknek eljuttatja.

(2) A kérelmeket, nyomtatványokat, bejelentéseket eljuttatja a hivatalok részére.

(3) Köteles az önkormányzat hirdetményeit, leveleit kézbesíteni, az önkormányzati hirdetőtáblákra kihelyezni.

Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában és egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés

11. § (1) Napi megélhetéshez szükséges áruk beszerzése, házhoz szállítása.

(2) Nagybevásárlás elvégzése, vagy igénybevevők bevásárlásra szállítása.

(3) Egyéb lakossági szolgáltatások, különösen bevásárló utak szervezése, háztartási gépek, berendezések javításának intézése, vetőmag-, táp-, terménybeszerzés, piacra, vásárra történő szállítás.

(4) Szükség esetén beteglátogatásra szállítás, hozzátartozók szállítása temetésre, ballagásra, esküvői rendezvényre.

(5) A szolgáltatás keretében a falugondnok biztosítja:

a) a regisztrált munkanélkülieknek az együttműködési kötelezettségükből adódó kötelező jelentkezés céljából történő szállítását a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához,

b) a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett állásbörzére történő szállítást.

c) A nyugdíjas korúak szállítását.

(6) Segítséget nyújt a veszélyhelyzetek elhárításában, együttműködik a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, igény esetén a krízishelyzetben lévő családok szakemberrel együtt történő látogatásában részt vesz.

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben

12. § (1) Figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit.

(2) Különös figyelemmel kell a gyermekek helyzetére, esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra.

(3) Köteles a fenntartót tájékoztatni, ha a (2) bekezdés szerinti eseményről szerez tudomást, vagy a veszélyeztetett családoknál romlást észlel az életvitelben.

(4) A falugondnok együttműködik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, ennek keretében

a) tájékoztatja a családgondozót a tevékenysége során tudomására jutott szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyekről, családokról,

b) közreműködik a Szolgálat által szervezett programokban,

c) technikai segítséget nyújt a családgondozó feladatai megvalósításához,

d) segíti a Szolgálatot a speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésében, működtetésében.

III. Fejezet

A falugondnoki szolgálat által nyújtott – az önkormányzati feladatok megoldását segítő – közvetett szolgáltatások

13. § (1) Szünidei gyermekétkeztetési feladat ellátása miatti ételszállítás.

(2) Az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére.

(3) A falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4) Egyéb önkormányzati feladatokban való közreműködés (különösen árubeszerzés az önkormányzat és intézmények részére, a közfoglalkoztatottak, közmunkaprogramban résztvevők tevékenységének koordinálása, távolabbi munkaterületre történő kiszállításuk, a köztemető és a közterületek rendezettségének, tisztaságának figyelemmel kísérése, zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok).

IV. Fejezet

A falugondnoki szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások

14. § (1) Közlekedési szolgáltatás biztosítása, közreműködés a tömegközlekedéshez való hozzájutáshoz.

(2) A tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása az alapfeladatok ellátását nem akadályozhatja.

HARMADIK RÉSZ

III. Eljárási rendelkezések

A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele

15. § (1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A szolgáltatás iránti igényeket személyesen vagy telefonon lehet jelezni a falugondnoknál vagy a polgármesternél.

(2) A szolgáltatásra igényt tartó személynek a településen belüli szolgáltatási igényét minimum egy munkanappal előbb kell bejelentenie és egyeztetnie a falugondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig három munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ. Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, a polgármesterrel kell egyeztetni. A falugondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra, hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével kell dönteni.

(3) A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módjai az alábbiak:

a) Személyesen: a falugondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek többségében az igénybevételkor, illetve az igény jelzésekor kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása a tevékenységnaplóban történik.

b) Telefonon: az igénybevevők távollétében is jelezni tudják számára a szükségleteiket.

c) Írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az ellátottak írásban is jelezhetik a falugondnoknak, illetve az Önkormányzatnak.

(4) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

A falugondnoki szolgálat ellátása

16. § (1) A falugondnokot pályázat alapján határozatlan időre a képviselő-testület nevezi ki és menti fel, míg az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A falugondnok kinevezése és foglalkoztatása során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A falugondnoki szolgáltatás folyamatos biztosítása nem szüneteltethető, a falugondnok távolléte esetében helyettesítésének megoldásáról a polgármester köteles gondoskodni.

(3) A falugondnok feladatai ellátásához szükséges személy- és áruszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával és CASCO biztosítással rendelkező üzemképes gépjárművet és mobiltelefont az Önkormányzat biztosítja. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok a felelős, aki a gépjármű rendellenes használatából, valamint a falugondnok hibájából a gépjárműben vagy idegen dologban keletkezett károkért anyagi felelősséggel tartozik.

17. § (1) A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításának megfelelően köteles ellátni. Tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.

(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és idő közben felmerült igények ismeretében - a falugondnok feladata és felelőssége.

(3) A falugondnok a feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart az Országos és Megyei Falugondnoki Hálózattal, a Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztályával és ezen szervezetek által a falugondnokok és tanyagondnokok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken részt vesz.

(4) A falugondnok együttműködik a feladatellátásban más módon résztvevő szervezetekkel, személyekkel, így

a) az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Vokányi kirendeltségével,

b) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával,

c) az önkormányzati konyha élelmezésvezetőjével,

d) a gyermekintézmények vezetőivel,

e) a háziorvossal,

f) a védőnővel,

g) a szociális segítővel,

h) a házi gondozóval,

i) a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály területfelelősével.

18. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.