Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 25- 2023. 01. 24

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.25.

Csertő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet 62. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze, valamint Csertő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, település-rendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (IV. 30.) számú önkormányzati rendeletének 2. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervezetek és személyek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelethez

Szerkezeti tervek
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.