Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 24- 2023. 01. 24

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.24.

Csertő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet 62. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze, valamint Csertő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, település-rendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (IV. 30.) számú önkormányzati rendeletének 2. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervezetek és személyek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az építési övezeti és övezeti előírások szerint kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terven jelölt tervezett utak megépítéséhez szükséges területtel csökkenthető. Az előkertre vonatkozó előírásokat meglévő épületek esetében nem kell alkalmazni akkor, ha a szabályozási vonal az előírtnál kisebb előkertet jelöl.”

2. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

a) 13. § (7) bekezdés d) pontjában a „3%” szövegrész helyébe a „8%” szöveg,

b) 13. § (7) bekezdés e) pontjában az „5,00” szövegrész helyébe a „8,00” szöveg,

c) 13. § (7) bekezdés f) pontjában a „15” szövegrész helyébe az „5” szöveg,

d) 13. § (7) bekezdés i) pontjában a „80%” szövegrész helyébe a „70%” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2002. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (7) bekezdés j) pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelethez

Szerkezeti tervek