Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Csertő Községi Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési beszámolóját:

a) 106 321 831 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

b) 33 951 522 Ft induló pénzkészlettel

c) 136 532 637 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

d) 3 740 716 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 40 886 275 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 50 982 557 Ft

ba) elkülönített állami pénzalapból 49 071 948 Ft

bb) felhalmozási célú 0 Ft

bc) kulturális bér támogatás 625 930 Ft

bd) egyéb működési bevétel 1 284 679 Ft

c) közhatalmi bevétel 7 026 875 Ft

d) intézményi működési bevétel 3 049 129 Ft

e) maradvány igénybevétele 33 951 522 Ft

f) áh-n belüli megelőlegezés 1 763 962 Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés 115 438 979 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 61 610 826 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 338 211 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 39 471 613 Ft

ad) ellátottak juttatása: 2 437 730 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 6 580 599 Ft

b) felhalmozási beruházások 16 885 358 Ft

c) áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése 4 208 300 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) tárgyi eszközök vásárlása 5 746 033 Ft

b) felújítás 11 139 325 Ft.

5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 3 740 716 Ft.

6. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 3 740 716 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott költségvetési maradványt a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat mérlege

2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék

6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

8. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós projektek

9. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

10. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

11. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás