Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásának helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 27

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásának helyi szabályairól

2023.09.27.

Csertő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Csertő község közigazgatási területén a közterületek tisztán tartását és akadályoktól mentes használatát.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Csertő község közigazgatási területén a jogi személyekre ,a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre és a természetes személyekre (a továbbiakban: ingatlanhasználókra), illetve azok tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanokra terjed ki.

3. Közterületek tisztán tartása

3. § Csertő község közigazgatási területén a közterületek rendszeres tisztán tartásáról, zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat és az ingatlanhasználók gondoskodnak.

4. Az ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók közterület tisztán tartással kapcsolatos feladatai

4. § (1) Az önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik:

a) az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű takarításáról, szeméttárolók kihelyezéséről és ürítéséről, az önkormányzati kezelésű közutak takarításáról, síkosság mentesítéséről,

b) a helyi közutak állapotának felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről,

c) járdák létesítéséről, javításáról,

d) az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról,

e) az önkormányzati ingatlanok előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, síkosság mentesítéséről, a járdára hajló fák, belógó cserjék megfelelő metszéséről,

f) az önkormányzati ingatlanok előtti járda és a közút közti zöldterület, a zöldsávban lévő árkok és műtárgyaik és a közterületi parkok tisztán tartásáról.

(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében a közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szervezet, személy feladata.

(3) Az ingatlan tényleges használója köteles:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, gyom és síkosság mentesítéséről, a járdára hajló fák, belógó cserjék megfelelő metszéséről gondoskodni,

b) az ingatlana előtti járda és az úttest közötti zöldterület, valamint a zöldsávban lévő árok, nyitott csatorna, áteresz, tisztán tartásáról gondoskodni,

c) az ingatlan előtti szakaszon a csapadékvíz-elvezető rendszer működését, a zavartalan csapadékvíz elfolyást biztosítani,

d) a lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint az ingatlan udvara és kertje környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési környezet tisztasági) tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, gyom mentesítéséről, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről gondoskodni.

(4) Járműbehajtók átereszeinek építése, karban- és tisztán tartása minden esetben az ingatlan használójának, tulajdonosának kötelessége.

(5) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti, melletti járdaszakaszt a tényleges ingatlan használónak kell tisztán tartani, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységéből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. Az áru lerakása következtében keletkezett hulladékot az üzletet üzemeltető köteles az áruszállítást követően haladéktalanul eltakarítani.

(6) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztán tartása az alkalmi használó kötelessége. Az alkalmi árusításból keletkező hulladék gyűjtésére az árusnak zárható edényt kell kihelyezni és saját költségen elszállítani.

(7) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

(8) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos égésterméket, sérülést okozó anyagot, környezetszennyező anyagot (pl.konyhasó) használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(9) A járdán és a közúton a hó eltakarítást, a síkosság-mentesítést a tisztán tartásra kötelezettnek olyan időközönként és úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

(10) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.

(11) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.

5. Építtető, kivitelező, közterület-használó felelőssége

5. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, meg kell tisztítani.

(5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen, figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltakra.

(6) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni.

(7) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a polgármester, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

6. Közterület tisztán tartásával, használatával összefüggő egyéb rendelkezések

6. § (1) A település közterületén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, tisztítatlan szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni tilos.

(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.

(3) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.

(4) A település közterületén szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(5) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkát úgy kell végezni, hogy az esetleges szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(6) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármilyen módon károsítani tilos.

7. § A közterület használata nem ronthatja a településképet, nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot, nem akadályozhatja a közlekedést, az intézmények és egyéb létesítmények (pl. kereskedelmi egységek, tűzcsapok) biztonságos megközelíthetőségét, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

8. § Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos.

9. § (1) Közterületen hirdetés (plakát) csak az e célra kialakított felületeken helyezhető el. Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni, felületükön plakátot, hirdetést elhelyezni. A feliratokat, plakátokat, hirdetéseket az, aki azokat elhelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték, a polgármester felszólítását követő 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(2) Az engedéllyel kihelyezett hirdetést az elhelyező az engedély időtartamának lejártát követő 24 órán belül köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

10. § (1) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.

(2) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul az állati hulladék megsemmisítő helyre szállítani. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról – amennyiben az állat tulajdonosa nem állapítható meg - az önkormányzat a bejelentést követően azonnal gondoskodik.

7. Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

11. § (1) A köztisztasági rendelkezések betartását a jegyző, illetve a jegyző felhatalmazása alapján megbízott személy jogosult ellenőrizni.

(2) Az ellenőrzésekről – fényképfelvételek csatolásával - jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek alapján a jegyző a hatósági eljárás megindításáról dönt.

8. A köztisztasági szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók

12. § Az e rendeletben foglalt szabályok megszegése esetén a jegyző közigazgatási bírságot szabhat ki.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.