Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 09. 27

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

2023.09.27.

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában , valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 13. §(1)bekezdés 5.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csertő község közigazgatási területén belül minden magán-, állami- vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra.

2. § Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

3. § (1) Az elhagyott hulladék felderítőjének jelzése alapján a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jegyzője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.

(2) A Hivatal a helyszíni szemlén meghatározott adatokról nyilvántartást vezet.

4. § (1) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, az önkormányzat a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(2) A közterületen, vagy egyéb állami, önkormányzati területen elhagyott hulladék esetében – a hulladék elhagyó adatainak birtokában – az önkormányzat eljárást kezdeményez az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál.

(3) A közterületen, vagy egyéb állami, önkormányzati területen elhagyott hulladék összegyűjtéséről

a) ismeretlen hulladékelhagyó esetén, vagy

b) ismerté váló hulladékelhagyó esetén - ha a hulladék elszállítási kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget - a hulladékelhagyó felelősségére és költségére, az önkormányzat gondoskodik.

(4) A település területén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

5. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

6. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015(V.11.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.