Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az avarégetés szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 27

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az avarégetés szabályairól

2023.09.27.

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A kertes ingatlanok tisztán tartása céljából az ingatlanon összegyűjtött avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

(2) A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő vagy nem alkalmas növényi maradvány, fű, fa, lomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok (továbbiakban: avar).

(3) A helyben történő égetés alatt belterületen a telken belül és a lakóingatlan területével közvetlenül határos közterületen történő égetést kell érteni.

2. § (1) Avar égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az 1. § (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.

(2) Avar csak megfelelő légköri viszonyok esetén, állandó felügyelettel, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett égethető el.

(3) Avar égetése kizárólag pénteken és szombaton végezhető, kivéve ünnepnapokon és az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idejét.

3. § (1) Égetni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a lakó- és gazdasági épületektől megfelelő távolságra lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(2) A tűz őrzéséről, állandó felügyeletről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

(3) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladékot.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.