Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a Csertő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 08

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a Csertő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.08.

Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének módosításáról

a) tárgyévi költségvetési bevételét 109 436 085 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 107 518 891 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 2 650 000 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 114 298 041 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 108 366 252 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 5 526 450 Ft-ban,

állapítja meg,

c) a költségvetési hiányát 4 861 956 Ft-ban,

ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek költségvetési maradványát 3 740 716 Ft-ban,

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló költségvetési maradványát 3 740 716 Ft-ban,

db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló költségvetési maradványát 0 Ft-ban,

e) a d) ponton túli hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási bevételét 15 820 733 Ft-ban,

ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,

eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,

f) finanszírozási kiadását 15 837 638 Ft-ban,

fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat – az Áht. 24. §. (4) bekezdésében előírt - költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Áht. 24. §, (4) bekezdésében előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft

6. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi

a) általános tartalékát 0 Ft-tal,

b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

hagyja jóvá, a 5. melléklet szerinti célokra állapítja meg.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül: 3 fő,

b) közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma: 22 fő.

8. § A képviselőtestület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 80.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400 000 Ft/év/fő.

c) a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők

Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

9. § (1) A köztisztviselő az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 12.000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.

(2) A közszolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az (1) bekezdéstől eltérően, a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.

(3) Az időarányos összeg számításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszony minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.

10. § A Képviselőtestület a többéves kihatással járó döntések előirányzatait éves bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Képviselőtestület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A Képviselőtestület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Áht. 29/A. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Előirányzatok megváltoztatása

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat a polgármester számára lehetővé teszi, hogy a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítson, valamint a kiemelt előirányzatok között előirányzat módosítást hajtson végre 1,000.000 Ft-ig.

(3) A képviselőtestület a (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselőtestület nem ruházza át.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.20.) önkormányzati rendelet.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.