Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 08

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.08.

Csertő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi zárszámadása

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési beszámolóját:

a) 120 619 865 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

b) 3 740 716 Ft induló pénzkészlettel

c) 116 174 268 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

d) 8 186 313 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 30 517 651 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 55 864 267 Ft, amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 53 194 267 Ft

bb) felhalmozási bevétel 2 650 000 Ft

bc) kulturális bér támogatás 0 Ft

bd) egyéb működési bevétel 20 000 Ft

c) közhatalmi bevétel 13 936 848Ft

d) intézményi működési bevétel, 4 480 366 Ft

e) maradvány igénybevétele, 3 740 716 Ft

f) áh-n belüli megelőlegezés 1 121 240 Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés 99 974 400 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 53 050 063 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 813 244 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 29 011 306 Ft

ad) ellátottak juttatás: 2 019 130 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 11 080 657 Ft

b) felhalmozási költségvetés, intézményi beruházások 362 230 Ft

c) áh-n belüli megelőlegezés 1 138 145 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként

a) tárgyi eszközök vásárlása 362 230 Ft

b) felújítás 0 Ft

5. § Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 3 740 716 Ft.

6. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 8 186 313 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott költségvetési maradványt a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 24 főben hagyja jóvá:

a) Közfoglalkoztatott: 22 fő.

b) Egyéb foglalkoztatott: 2 fő

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.