Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2022. 11. 17- 2023. 03. 31

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

2022.11.17.

Felsővadász községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8a. pontban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed azon felsővadászi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Felsővadász községben élő személyre, aki fatüzelésre alkalmas fűtési rendszerrel, fűtőberendezéssel rendelkezik és azzal is fűt.

2. § A támogatás forrása a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás.

3. § (1) Az Önkormányzat természetbeni támogatásként szociális célú tűzifát biztosít annak a személynek, aki 2022. október hónapban

a) települési lakhatási támogatásban részesül,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak,

c) aktív korúak ellátására jogosult, továbbá

d) időskorúak járadékéra jogosult.

(2) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás igénylése automatikus, ahhoz kérelem benyújtása nem kell.

(3) A szociális célú tűzifa támogatásról a Polgármester dönt.

4. § (1) A természetbeni ellátás keretében háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítható.

(2) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől az Önkormányzat ellenszolgáltatást nem kérhet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. április 1-jén hatályát veszti.