Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 02. 15

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

2023.02.15.

Felsővadász Községi Önkormányzat az elhunyt személyek emlékeinek méltó megőrzése és ápolása, a temetkezési kultúra fejlesztése érdekében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4), valamint a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Általános rendelkezések]

(1) E rendelet hatálya kiterjed Felsővadász községi Önkormányzat közigazgatási területén található köztemetőkre, valamint ezek fenntartásával és az ezeken a helyeken történő temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2) Felsővadász községi önkormányzat gondoskodik a település helyi viszonyainak és előírásainak megfelelően köztemetők fenntartásáról.

(3) Felsővadász községben található köztemető

a) elhelyezkedése: 294 hrsz., tulajdonosa: Önkormányzat

aa) térmértéke: 4207 m2

b) elhelyezkedése: 295 hrsz., tulajdonosa: Önkormányzat

ba) térmértéke: 1 ha 2708 m2

c) elhelyezkedése 206 hrsz., tulajdonosa: Görögkatolikus Parókia

ca) térmértéke 4094 m2

(4) A 2. §. (1) c) pontjában szereplő temető üzemeltetését és fenntartását az Önkormányzat a Görögkatolikus Egyházzal kötött megállapodás alapján látja el.

(5) A rendeletben használt fogalmak alatt a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben használt fogalmakat kell érteni.

2. § [A temető használatának és igénybevételének szabályai]

(1) A temetőket az üzemeltető folyamatosan nyitva tartja.

(2) A köztemetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás, tevékenység, amely a kegyeleti érzést és a szertartástok rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(3) A gyászszertartások ideje alatt tilos építési, szállítási munkákat végezni, továbbá tartózkodni kell minden olyan cselekménytől, ami a szertartást zavarhatja, a kegyeleti érzést sértheti.

(4) A köztemető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése minden temetőlátogató kötelessége.

(5) A temetési hellyel rendelkező köteles a temetési hely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

(6) A köztemetőben 1 méternél magasabbra növő növény csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával ültethető.

(7) A köztemetőben lévő fa csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával vágható ki.

(8) A köztemetőben munkát – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – csak az üzemeltető által engedélyezett és meghatározott időben lehet végezni. A munka megkezdésének és befejezésének idejét az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(9) Padot, ülőhelyet elhelyezni a köztemetőben csak az üzemeltető engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyre lehet.

(10) Építőanyagot a köztemetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával lehet. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(11) A köztemetőben csak a temetési hely díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket az üzemeltető az elhelyezővel eltávolíttatja.

(12) A köztemető területére állat nem vihető be. Kivételt képeznek az úgynevezett munkakutyák (például: szolgálati kutya, vakvezető kutya).

(13) Az üzemeltető kizárólag a temetési hely gondozásával összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és tárolása céljából a köztemető területén hulladékgyűjtőket helyez el és gondoskodik azok rendszeres ürítéséről. A köztemetőben keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt helyen kell elhelyezni.

(14) Temető fenntartási, - hozzájárulási díjat az üzemeltető nem állapít meg.

3. § [Temetési helyek és azok használatának rendje]

(1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a számozott sírhelytáblákat sorokra, a sorokat számozott sírhelyekre kell osztani.

(2) A sírhelytáblákról a fenntartó önkormányzat a köztemetőbe kihelyezett térképpel az egyes sírhelytáblák előtt elhelyezett táblákkal köteles a látogatókat tájékoztatni.

(3) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(4) A temetési helyekért, a temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásáért, meghosszabbításáért térítési díjat nem kell fizetni, azokat a fenntartó önkormányzat ingyen biztosítja.

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog korlátlan időtartamú.

4. § [A temetkezési szolgáltatók, valamint az egyéb vállalkozási tevékenységet végzők által fizetendő díjak]

(1) A temetői létesítmények a temetkezési szolgáltatók általi igénybevétele díjmentes.

(2) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) Koporsós temetés esetén:

aa) egyes sírhely hosszúsága 220 cm, szélessége 130 cm,

ab) kettős sírhely hosszúsága 220 cm, szélessége 220 cm,

b) Hamvasztásos temetés esetén:

ba) urnasírhely hosszúsága 100 cm, szélessége 100 cm.

5. § [Nyilvántartások vezetése]

(1) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint kell bejegyezni.

(2) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.

(3) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyerekekről.

(4) A jegyzékbe fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, a temetés időpontját, helyét.

(5) A temető-térképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. ​

(6) A temetővel kapcsolatos dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia az eredeti példányokat a B-A-Z Megyei Levéltárnak, a fénymásolati példányokat az illetékes görögkatolikus egyháznak megőrzés céljára.

(7) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást a halott nevének, a temetés időpontjának, és a temetkezés helyének kivételével csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

6. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.