Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) rendelet módosításáról1

2023.05.25.

Felsővadász községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét 4.026.442.-Ft-tal

Költségvetési kiadását 4.026.442.-Ft-tal

módosítja az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

2. § Felsővadász községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2022. (II.23.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

239.062.916.- Ft költségvetési bevétellel

256.902.076.- Ft költségvetési kiadással

-17.839.160.- Ft költségvetési egyenleggel

-5.729.895.- Ft -ebből működési (hiány, többlet)

-12.109.265.- Ft felhalmozási (hiány, többlet)

22.880.551.- Ft finanszírozási bevétellel

5.041.391.- Ft finanszírozási kiadással

17.839.160.- Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 261.943.467.-Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

3. § Felsővadász községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2022. (II.23.) rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét, a módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(2) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(10) Az Önkormányzat tartozásállományáról a 10. melléklet szolgáltat adatot.

(11) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. május 26-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 26. napjával.