2014. évi költségvetés

Csákberény Községi Önkormányzat 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 30- 2015. 06. 02

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő- testület

1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésérőlCsákberény Község Önkormányzati Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye  32. cikk  (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya:


1.§ A rendelet hatálya a Csákberény Községi Önkormányzatra  terjed ki.

A költségvetés címrendje:


2.§ Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § szerint állapítja meg.

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 206.409 ezer Ft-ban állapítja meg.

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 206.409 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül


                                                               7.650 ezer Ft személyi juttatással,

                                                               1.401 ezer Ft munkaadó terhelő járulékkal

                                                              33.680 ezer Ft dologi kiadással

                                                             101.361 ezer Ft átadott pénzeszközzel és egyéb támogatással

                                                               59.375 ezer Ft felhalmozási kiadással

                                                                 2.942 ezer Ft finanszírozási kiadással

      5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

           (2)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 1/a melléklet tartalmazza

(3) A képviselőtestület az önkormányzat bevételeit feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg. 

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként az    5. melléklet szerint állapítja meg. 

            (2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5./a melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselőtestület a községben működő civil szervezetek támogatására 1.700 ezer Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

      7 A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű     

            feladatainak kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

-a beruházások- felújítások előirányzata:   20.000 e Ft

8.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem tervezett több

     éves kihatással járó feladatot.

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 4 főben állapítja meg,. Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.


10.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 8. melléklet szerint fogadja el.

11.§ A képviselőtestület a 2014. év költségvetési egyenlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

12.§ (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

13.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.

14.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 4. és 5. számú mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.


(3) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

15.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a    7. melléklet tartalmazza.


16.§ Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

17.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti     

        tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

-1. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

         A forráshiány finanszírozásának kezelése


18.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.


        Záró rendelkezések


19.§ Ez az önkormányzati rendelet 2014. február 10.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.


                    


                      Dr. Vécsei László                                            Kovácsné Szabó Erika

                        polgármester                                                              jegyző
Mellékletek