2014. évi költségvetés

Csákberény Községi Önkormányzat 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 01- 2015. 05. 29

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő- testület

1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésérőlCsákberény Község Önkormányzati Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye  32. cikk  (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya:


1.§ A rendelet hatálya a Csákberény Községi Önkormányzatra  terjed ki.

A költségvetés címrendje:


2.§ Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § szerint állapítja meg.

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi    

     főösszegét 92.677 ezer Ft-ban állapítja meg.


  4.§   A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 92.677 ezer Ft bevétellel 

     és kiadással, ezen belül


  • 5.831 ezer Ft személyi juttatással,
  • ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
  • 43.814 ezer Ft dologi kiadással,
  • 22.032 ezer Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
  • 20.000 ezer Ft felhalmozási kiadással


      5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

           (2)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 1/a melléklet tartalmazza

(3) A képviselőtestület az önkormányzat bevételeit feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg. 

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként az    5. melléklet szerint állapítja meg. 

            (2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5./a melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselőtestület a községben működő civil szervezetek támogatására 1.700 ezer Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

      7 A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű     

            feladatainak kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

-a beruházások- felújítások előirányzata:   20.000 e Ft

8.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem tervezett több

     éves kihatással járó feladatot.

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 4 főben állapítja meg,. Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.


10.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 8. melléklet szerint fogadja el.

11.§ A képviselőtestület a 2014. év költségvetési egyenlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

12.§ (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

13.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.

14.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 4. és 5. számú mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.


(3) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

15.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a    7. melléklet tartalmazza.


16.§ Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

17.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti     

        tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

-1. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

         A forráshiány finanszírozásának kezelése


18.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.


        Záró rendelkezések


19.§ Ez az önkormányzati rendelet 2014. február 10.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.


                    


                      Dr. Vécsei László                                            Kovácsné Szabó Erika

                        polgármester                                                              jegyző
Mellékletek