Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (IX.1.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről

Hatályos: 2014. 09. 01

Csákberény Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában biztosított  feladatkörében eljárva a közterületek elnevezésről és házszámozás rendjéről  következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések


1.§ Csákberény község  közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot

megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni

csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

2.§ E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti

közterület.

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és

nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

c) Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az

ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az

ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

3. A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása


3.§ (1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület

hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni, de közterületnevek

létezhetnek házszámok nélkül is.

(4) Elágazó, több ágú utcákat áganként kell elnevezni.

(5) A  mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(6) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett

közterület nevét veszi fel.

(7) Az új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.

(8) Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni.

(9) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési,

funkcionális vonatkozású meghatározásából

a) beépített vagy beépítésre szánt területen: főút, út, utca, tér, park, köz, sor, sétány,

tanya, telep, völgy, vagy

b) a beépítésre nem szánt területen: dűlő, út áll.

(10) A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkáit a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatala  látja el.

4. § (1) A közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet

megváltoztatni.

(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat

kell alkalmazni.

(3) A közterület jellegének - településrendezés, beépítés vagy más módon történő –

megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.

(4)A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a

megszűnés okát és idejét.

5. § A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Csákberény község  közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező

állampolgár, vagy

e) Csákberény község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel

rendelkező jogi személy.

6. § (1) Személyről közterületet elnevezni leghamarabb halála után 25 évvel lehet.

(2) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és

utónévvel.

(3) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó így ismert, vagy

az elnevezés egy családról történik.


4. Közterületnév-jegyzék


7. § (1) Csákberény község  közterületi neveiről közterületnév-jegyzéket kell vezetni. A Közterületnév jegyzéket a népesség-nyilvántartás vezeti.

(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:


a) a közterületnév elő- és utótagját,

b) az elnevezés időpontját,

c) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát.


(3) A közterületnév-jegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet.

(4) A közterület nevének megállapításáról, megváltoztatásáról a Képviselő-testület

döntését követő 30 napon belül a közterületnév-jegyzék vezetője értesíti az első fokú

ingatlanügyi hatóságot a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés

céljából.

5. Közterületnév táblák elhelyezése


8. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.

A táblák kihelyezése a közterület kezelőjének a kötelessége.

(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a Közterületnév jegyzékben

szereplő írásmóddal.

(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén,

valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.

(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön

tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni.

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését

és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A közterületnév táblán és a

közterületnév tábla szélétől 1,0 m-en belül reklám céljára szolgáló feliratot, táblát

elhelyezni nem szabad.

(6) A közterületnév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát,

kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt 15 nappal

köteles értesíteni.

(7) Megváltozott közterületnév táblákat a tájékozódás zavartalansága érdekében az

elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű,

átlósáthúzással kell jelölni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla alá vagy

fölé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát a névváltozást követő két év elteltével

a közterület kezelőjének el kell távolítania.

6. A házszámozás szabályai


9. § (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen

ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.

(2) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az

ingatlan határos.

(3) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a

közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos

megközelítése biztosított.

(4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a településközponttól

kifelé haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páros, bal

oldalán lévő ingatlanokat páratlan számmal kell ellátni.

Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően történik.

 Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos , kivéve, ha a helyi települési koncepció az utca másik oldalának belterületbe vonási lehetőségét biztosítja.


(5) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a

 a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.

a) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon

újabb lakások létesülnek, vagy  telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be,akkor a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.

10. § (1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan

rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok

azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:

a) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban,

b) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban

található,

c) az ingatlan házszáma téves, vagy

d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére került sor.

(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok

számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb

érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.


11.§ (1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a

Polgármester határozattal állapítja meg.

(2) A házszámot a polgármester hivatalból állapítja meg:


a) új közterület létrejötte

aa) utcanyitás,

ab) meglévő közterület szakaszolása,

ac) terület újraosztása,

c) a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány

esetén.

(3) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett

ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.

(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:

a) kérelemre indult eljárások esetén

aa) a kérelmező nevét, és

ab) a kérelmező bejelentett lakcímét,

b) hivatalból indult eljárások esetén

ba) a házszám megállapítás okát,

bb) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát, és

bc) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni

pontos címét.

(5) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival,

c) a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal,

d) a  Csókakői Közös Önkormányzati  Hivatal Csákberényi Kirendeltségének  népesség nyilvántartási  feladatokat végző munkatársával a nyilvántartásokban történő átvezetés céljából.

(6) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (7) A házszámozás előkészítő munkáit a  Csókakői Közös Önkormányzati  Hivatal látja el.


12.§ (1) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező

házszámtáblával kell megjelölni.

(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a

közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával jelölni.

(3) A házszámot az épület közterület felé néző homlokzatán, annak bejárat felőli részén

kell elhelyezni.

(4) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne

olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek

közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.

(5) A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.

(6) Az ingatlan (1)-(2) bekezdés szerinti táblával történő ellátásról, annak folyamatos

karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője,

használója köteles gondoskodni.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a

Csókakői Közös Önkormányzati  Hivatala feladatkörébe tartozik.

8. Záró rendelkezések


13. § Ez a rendelet 2014 .szeptember 1. napján  lép  hatályba.