települési szilárd hulladék

Csákberény Községi Önkormányzat képviselő- testülete 3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének és az ingatlanok és közterületek tísztántartásának szabályairól

Hatályos: 2015. 05. 14- 2015. 10. 30

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének   és  az ingatlanok és közterületek tisztántartásának szabályairólCsákberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól a következőket rendeli el: 

  Általános rendelkezések


1.§ (1) Csákberény Község Önkormányzata e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Csákberény község közigazgatási területére terjed ki.

(3) Az ingatlanhasználó e rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.


     A közszolgáltatás ellátása


2.§  (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Depónia - VHG Konzorcium végzi, amelynek tagjai: Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) és  Velencei tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (2481 Velence, Tópart u. 26.).  Tagok részvételi aránya a közszolgáltatás ellátásában: Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft 77,029%, Velencei tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 22,971 %.

(2)               A közszolgáltató a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.).

(3)               A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy hulladéklerakó.

A közszolgáltatás tartalma

 

3.§  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlan használó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására,

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer, előre egyeztetett  időpontban az  erre a célra biztosított szállítóeszközén  történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására,

c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

 

4.§ (1) A szolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti 1 alkalommal köteles gondoskodni. A szelektíven gyűjthető települési hulladékot: papírt, műanyag palackot, zöldhulladékot, a szolgáltató a tulajdonostól egyedileg, külön szállítja el, az önkormányzattal egyeztetett időpontban, melyről az ingatlanhasználót minden év januárjában értesítenie kell.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(3) A hulladékkezelési  helyi szolgáltatás feltételeiben, rendjében  bekövetkezett változásokról a szolgáltató az ingatlanhasználót köteles a változást megelőzően legalább 5  nappal írásban, vagy hirdetmény útján tájékoztatni.

(4) A gyűjtő edényzet folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata.

(5) A vegyes és a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.

(6) Csákberény község közigazgatási területén a következő űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzet használható:

            a)     80 literes edényzet,

            b)   110 literes edényzet,

            c)   120 literes edényzet,

            d)   240 literes edényzet,

            e)  1100 literes edényzet.

(7) A gyűjtő edényzetet meghaladó mennyiségi háztartási hulladék gyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a szolgáltatónál beszerezhető hulladékzsák biztosítja.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlan használó köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.

(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény a keletkezését követő 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.

(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen, vagy teljesen lakatlan ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.

(4) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladékra a közszolgáltatást külön szerződéssel igénybe venni.

(5) A közszolgálgatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.

(6) Az ingatlan használó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett  gyűjtőedény nem akadályozhatja a gyalogos- és járműforgalmat.

(7) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. 

(8) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban, vagy személyes bejelentés keretében a szolgáltatónál, amennyiben az ingatlanban folyamatosan legalább 90 napig nem tartózkodik senki, és emiatt hulladék sem keletkezik.

(9) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében legfeljebb évente 6 hónapos időszakra terjedhet ki. Az ingatlantulajdonos köteles évente a fennmaradó 6 hónapos időszakra közszolgáltatási díjat fizetni, melynek mértéke havonta az állandó lakóingatlanok esetében meghatározott havi díjjal egyezik meg.

(10) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(11) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében - ha az üdülő tulajdonosa írásban igazolhatóan másként nem rendelkezik – a Közszolgáltató minden év április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban végzi a hulladékszállítást és a közszolgáltatás díját tartalmazó számlát is ezen időszakban állítja ki. Amennyiben ezen időszakon kívül az üdülő ingatlan előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(12) Amennyiben a szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás  szünetelérésre vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg az általa meghatározott gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható közszolgáltatási díj egyösszegű megfizetésére.


 A közszolgáltató jogai és kötelezettségei6.§ (1)  A közszolgáltató köteles, a közszolgáltatást  igénybevevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb  gyűjtőedényben

a)  a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésére és elszállítására,

b) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli pótlására.

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(3) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az erről eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

(4) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználót terheli.

(5) A Szolgáltató megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a)nem a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, kivéve a lakosság által a szolgáltató emblémájával ellátott gyűlytőzsákban kihelyezett hulladékot;

b)a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel a tulajdonosnak felróható okból nem üríthető;

c)a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetőleg szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésben kárt okozhat, illetőleg az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti, vagy

d)érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem ártalmatlanítható, illetőleg nem minősül települési hulladéknak.

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


7.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását az önkormányzat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(2)             A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása érdekében közbeszerzési eljárást folytat le. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a közszolgáltatóval 10 évre köthető meg.

(3)             A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34.§ (5) bekezdésében, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet 4.§-ban foglaltakat kell tartalmaznia.

A közszolgáltatás díjának megfizetése

 

8.§ (1)  Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(2) Az ingatlanhasználó-változás bejelentésével egyidejűleg az új ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a szerződés létrejön.

(3) Az ingatlanhasználó a szolgáltató által teljesített közszolgáltatás alapján utólag, számla ellenében negyedévenként köteles megfizetni a díjat.

(4)  A települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatásokért az igénybevevő ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat köteles fizetni, melyet a miniszter rendeletben állapít meg.

(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések9.§ (1) A szolgáltató az ingatlan tulajdonos személyi adatait jogosult nyilvántartani és kezelni.

(2) A szolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak nem továbbíthatja és nem adhatja át

(3) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Csákberény Község Önkormányzata köteles átadni szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

(4) A szolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok kezelésére jogosult és felelős személyt és határozza meg a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait, amely kizárja a jogosulatlanok betekintésének lehetőségét.

Az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozó előírások 

 

 

10.§. § Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodni.

11. § (1) A köztisztasági szolgáltatás keretében az önkormányzat gondoskodik:

a)a közterületek, buszmegállók szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű takarításáról,

b) a közutak tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről;

c) a fakivágással és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról,

d)az illegális lerakók feltárásáról, felülvizsgálatáról, felszámolásáról, tiltó táblák kihelyezéséről, a közterületen lévő szemétgyűjtő edényzetürítéséről, karbantartásáról, pótlásáról,

e) a közterületen elszórt szemét zsákos összegyűjtéséről, és elszállításáról.

f) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és környékük tisztán tartásáról, karbantartásáról;


12. § (1) Az ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítésről az ingatlan tulajdonosa, használója, haszonélvezője, bérlője, köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a) az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról

b) az ingatlannal szomszédos közterületen a zöldterület kaszálásáról,a gaz kiirtásáról,az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé  nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről  úgy,hogy azzal biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát

c) az ingatlannal szomszédos járda  hó- és síkosság mentesítéséről, amennyiben szükséges naponta többször is, oly módon, hogy a hórakás nem kerülhet az útkereszteződésbe, útburkolati jelekre, tömegközlekedési járművek megálló- és várakozóhelyére kapubejárat elé. A síkosság mentesítést csak a növényekre nem ártalmas anyaggal – különösen fűrészporral,kőporral,homokkal,hamuval lehet elvégezni.

d )a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra terjedően.

(3)   A (2) bekezdésben felsorolt feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a járda vagy útburkolat ne rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon. 

13.§ A Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv vagy átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.

14.§ A rendelet5.§ (1), (2), (4), (5), (6), (7) bekezdésében, a 12.§-ában, 15.§-ában meghatározott magatartási szabályok megszegése esetén

a.) a jegyző 50.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot, vagy

b.) a jegyző vagy az általa felhatalmazott ügyintéző 20.000 Ft-ig terjedő helyszínibírságot  szabhat ki. 

 Záró rendelkezések16.§ (1) Ez a  rendelet 2014. február 10. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló 6/2004. (III.11.) önkormányzati rendelet és a 4/2000. (III.13.) rendelet a helyi környezetvédelemről, a közterületek és  ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról  szóló rendelet.