Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.21.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2014. 04. 01- 2015. 12. 30

A képviselő-testület – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az adózás rendjéről szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ Az önkormányzat adó megállapítási joga a helyi adókról többszörösen módosított 1990. évi C. törvényben meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki.

2.§ A helyi adó alanya: magánszemély.

Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


3.§ (1) Adóköteles Csákberény község kül -és belterületén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület (továbbiakban: építmény), valamint a község belterületén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek) ill. kommunális adókötelezettség terheli azt a személyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti jogával rendelkezik.

(2) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan tulajdonosa,továbbá az a magánszemély is , aki az önkormányzat illetékességi  területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

4. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg fennmaradási engedély kiadását követő év első napján, továbbá a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján, a belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg – beépítés esetén – a beépítés évének utolsó napján.

(3) A lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.

(4) A lakásbérleti jogviszonynak az első év felében történő megszűnése esetén, a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az adó mértéke


 5.§ (1) Az adó mértéke adótárgyanként:

a) építmények esetében:

   belterület:  15.000 Ft/év

   zártkert:    7.000 Ft/év

b) telek esetén: 15.000 Ft/év

c) lakásbérleti jog esetén: 15.000 Ft/év.

Adómentesség


6.§  Mentes a kommunális adó alól:

a lakó és üdülőingatlanon elhelyezett vagy ahhoz szorosan egybeépített egy db gépkocsi elhelyezésére szolgáló gépjárműtároló.

Adókedvezmények


7. § (1) Lakás és nem lakás céljára szolgáló  épület,épületrész, beépítetlen  belterületi földrészlet, lakásbérleti jog után megállapított adóból  8000. Ft adókedvezmény illeti meg  azt a magánszemélyt aki a községben állandó lakos

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl  további  1.000 Ft adókedvezmény illet meg  az egyedül élő  60 évesnél idősebb magánszemélyt, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét.

Az adó mérséklése, elengedése, fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése


8.§ (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást – a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével – valamint a bírság – vagy pótléktartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.(1/a) Az adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a 2003. évi XCII. törvény 134.§   (4) – (5) bekezdésében foglaltak kivételével – más személy adóját nem engedheti el és nem mérsékelheti.

(2) Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adózhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

a.) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

b.) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Záró rendelkezések


9. § (1) A helyi adó kizárólag Csákberény önkormányzatának bevételét képezi, tőle nem vonható el.

(2) A képviselő-testület a tárgyévet megelőző évben beszedett adók összegéről a költségvetési beszámoló részeként tájékoztatja a lakosságot.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

10.§ Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

Egyben hatályát veszti Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1996. (VI. 20.); 16/1996. (IX. 26.); 9/1998. (XI. 30.); 8/1999. (XII. 13.); 18/2002. (XII. 11.); 15/2003. (XII. 3.); 4/2004. (II. 11.); 9/2004. (III. 11.); 15/2004. (V. 5.); 23/2004. (X. 5.); 33/2004. (XII. 1.) számú rendeletei.