Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (X.31.) önkormányzati rendelete

A köztisztaságról

Hatályos: 2015. 11. 01- 2017. 05. 30

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy község közigazgatási területén az egészséges, tiszta, esztétikus és balesetveszély-mentes lakókörnyezet megőrzése, a köztisztaság és településtisztaság helyzetének fokozatos javulása érdekében megállapítsa azon helyi szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat, amelyek biztosítják a környezetünk tisztán tartásával és védelmével összefüggő feladatok eredményes végrehajtását.

2. §

(1) A települési szilárd hulladékkal, az ingatlanon felhalmozott és elhagyott hulladékkal, a veszélyes hulladékkal, a lomtalanítással kapcsolatos szabályokat az önkormányzat 10/2015.(X.01.) rendelete tartalmazza. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos szabályokat az Önkormányzat…../(XI.01.) rendelete tartalmazza.

Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat az önkormányzat 4/2015.(III.30.) rendelete tartalmazza.


(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartásáról a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (ÉVM-EüM együttes rendelet) szerint a közút kezelője, a helyi közutakról az önkormányzat gondoskodik a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.(I.28.) GKM rendelet (GKM rendelet) szerint.


3. §

(1) A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartásáról az önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61.§-ában foglaltak szerint gondoskodik.


(2) Az önkormányzat a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatait közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján, az érintett tulajdonosok e rendeletben meghatározott közreműködésével végzi.


Fogalom meghatározások

4.§

E rendelet alkalmazásában:


a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2.§ 13. pontja, az             országos és hely közutak kivételével,

b) közterület rendeltetése: az Étv. 54.§ (4) bekezdésében foglaltak,

c) tisztántartás: ingatlanok vagy közterületek meghatározott részeinek tisztítása, folyamatos gyommentesítése,    

    pormentesítése, hó –és síkosság-mentesítése, az ingatlanán, valamint a közterületen általa ültetett növényzet ápolása,       a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása,

d) szolgáltató: az a vállalkozás amely, az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a közterület szerződésben    

    meghatározott részén, a szerződésben meghatározott tartalmú tisztántartását rendszeresen elvégzi.


II. Fejezet

Ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatok

5. §

(1)   Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, haszonélvezője illetőleg fenntartója, gazdálkodó szervezet vezetője – a 8.§-ban foglaltak kivételével - (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni.


(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a)  az ingatlan tisztántartásáról,

b)  a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtásáról a fertőző

     betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.

     (VI.3.) NM rendelet 36.§-a szerint,

c)  az ingatlan előtti közterület úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról az ÉVM-EüM együttes rendelet

     6.§ (1) bekezdése szerint,

d)  a járdaszakasz melletti vagy az ingatlan előtti nyílt árok, híd és áteresz tisztán tartásáról az ÉVM-EüM rendelet      6.§ (1) bekezdése szerint,

e)   az udvari illemhellyel rendelkező ingatlanok tulajdonosai kötelesek az illemhely rendszeres tisztán tartásáról és       fertőtlenítéséről gondoskodni, különösen a nyári időszakban.


(3) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg. 

(4) Közös tulajdonban álló épületek esetében az (1)-(2) bekezdésekben írt tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége. A tisztántartási munkák megszervezéséért a társasházi és szövetkezeti lakásoknál a közös képviselő a felelős.


(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlana, illetve a közterület meghatározott részén végzett tisztántartási kötelezettsége során keletkezett hulladékot nem juttathatja a csapadékelvezető rendszerbe.


Az önkormányzat által végzett tisztántartás

6. §

(1) Ha az ingatlan tulajdonosa e rendelet 5.§ (2) bekezdésében foglalt közterület tisztántartási kötelezettségének nem tud (például idős kora, egészségi állapota vagy más ok miatt), vagy nem maga akar eleget tenni, akkor ez irányú igényét az önkormányzat hivatalánál bejelentheti. Az önkormányzat a kérelmet nem tagadhatja meg.

Ezt követően az önkormányzat 8 napon belül megköti a szerződést az érintettel. A szerződésben meg kell határozni az átvállalt feladat tartalmát, a feladatellátás díját, a díjfizetés feltételeit, a feladatellátás kezdő és végső időpontját, a vállalt kötelezettségek be nem tartásának jogkövetkezményeit, valamint a kapcsolattartás módját.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott szerződés időtartama alatt az ingatlantulajdonos (használó, üzemeltető) közterület tisztántartási feladatait az önkormányzattal láttatja el.

Kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységet folytató szervek kötelezettségei

7. §

(1) A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek használói (továbbiakban használó) a tisztántartási kötelezettségüknek a tulajdonossal kötött megállapodásban foglaltak szerint tehetnek eleget az ÉVM-EüM rendelet 6.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.

(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek körüli tisztántartási kötelezettséget a használó köteles naponta nyitásig, de legkésőbb 8 óráig és a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan biztosítani.

Hó- és síkosság-mentesítés

8. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az ingatlan előtti járdáról a havat letakarítani, a területet síkosság-mentessé tenni, szükség esetén naponta többször is.

(2) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési járművek megálló-és várakozóhelyén, közszolgáltatási felszerelési tárgyakon (vízelzáró csap, gázcsap, csapadékcsatorna lefolyója), lámpaoszlop és hirdetőoszlop köré, kapubejárat elé.


3) Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre csak a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerinti anyag használható.

(4) A járdák, gyalogutak és kerékpárutak tisztítása, hó-és síkosság-mentesítése során a GKM rendelet mellékletében foglaltak szerint kell eljárni.

III. Fejezet

A közterület rendeltetéstől eltérő használatával összefüggő tisztántartási szabályok

Építési és bontási területek tisztántartása


9. §

(1) Építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlan tisztántartásáról az építtető köteles gondoskodni, kivéve, ha az építtető és az ingatlantulajdonos személye eltér és másként állapodnak meg.


(2) Építési, bontási, felújítási munkáknál, valamint az úttest, járdaszakasz felbontásánál keletkezett por-és más szennyeződés elterjedését meg kell akadályozni. A munkálatok során, illetve a közterület rendeltetéstől eltérő használata esetén a növényzetet, létesítményeket védőburkolattal vagy más alkalmas eszközzel a szennyeződéstől, rongálódástól meg kell védeni.

(3) Az építési vagy bontási anyagot úgy kell elhelyezni, hogy az ne szennyezze a közterületet.

(4) Az építési területekről a közterületre történő sárfelhordás, illetve egyéb szennyeződés letakarításáról, a szükséges jelzések kihelyezéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia. 

(5) Amennyiben a munkálatok elvégzése során építési törmelék vagy más hulladék keletkezik, azt a közterületről folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 24 órán belül el kell szállítani, a közterületet eredeti állapotának megfelelően meg kell tisztítani.

(6) A keletkezett építési hulladék gyűjtéséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az építtető köteles az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodni.

(7) Közművekben bekövetkezett hibák elhárítását, javítását követően a közterület feltakarításáról és az eredeti állapot helyreállításáról a hiba elhárítója köteles gondoskodni a munka befejezését követő 3 napon belül.

10. §

(1) Tüzelő-, építő-, és egyéb ömlesztett anyagot közterületen ideiglenesen tárolni a járda és az úttest közötti területen, szükség esetén a járdán a gyalogos közlekedés folyamatos biztosításával szabad. Az anyag tulajdonosa 72 óra időtartamot meghaladó tároláshoz külön önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az önkormányzattól közterület-használati önkormányzati hatósági engedélyt kell, hogy kérjen. Az anyag szétszóródását, környezetének szennyeződését védőburkolattal vagy más arra alkalmas eszközzel kell megakadályoznia az anyag tulajdonosának.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység során – a védőburkolat ellenére, illetve annak megrongálódása miatt - az elhelyezett anyag szétszóródik, annak feltakarításáról, eltávolításáról, valamint a további szétszóródás megakadályozásáról az anyag tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését, időtartam lejártát követően a tárolt anyag által elfoglalt közterület feltakarításáról a tulajdonos köteles haladéktalanul gondoskodni.

Közterületen tartott vásárok, kulturális, sport vagy egyéb rendezvények

11. §

(1) Közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata – külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján – az önkormányzattal megkötött közterület-használati önkormányzati hatósági engedély alapján lehetséges. Ilyen esetben a használattal érintett terület közvetlen környezetét a közterületet használó köteles tisztántartani. Ebben az esetben tisztántartás e rendelet 5.§ c) pontjában rögzített fogalma alatt csak azokat a kötelezettségeket kell érteni, melyek értelemszerűen teljesíthetők. Így különösen a használt közterület tisztítása, folyamatos pormentesítése, hó –és síkosság-mentesítése, a tevékenység során keletkező hulladék összegyűjtése.

(2) Vásárok, sport- és egyéb közterületen tartott rendezvények tartása idején és azt követően a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény területének és közvetlen környezetének tisztántartásáról.

(3) A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közegészségügyi és az építésügyi hatósági előírásoknak, továbbá a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, folyamatos tisztán tartásáról és rendszeres fertőtlenítéséről.

IV. Fejezet

A köztisztasággal kapcsolatos egyéb rendelkezések

Anyagok szállítása, közlekedés során keletkező szennyeződések eltávolítása


12. §

(1) Mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön, és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki. Könnyen kihulló anyag csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosított.


(2) Ha bármely szállítmány fel vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás, szállítás során a közterület beszennyeződik, annak feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni.


13.§


Járművek üzembentartóinak kötelezettségei


(1) Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható.


14. §

Közterületen nyilvános illemhely létesítése tulajdonosi vagy önkormányzati hatósági döntés alapján történik, üzemeltetéséről a kijelölt vállalkozó gondoskodik. A nyilvános illemhely rendszeres fertőtlenítéséről, az illemhely és környékének folyamatos tisztán tartásáról az üzemeltető gondoskodik.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet 2015. november 1-én lép hatályba.            Dr Vécsei László Vilmos                                               Kovácsné  Szabó Erika

polgármester                                                                   jegyző       Kihirdetési záradék: a rendeletet 2015. október 31-én kihirdettem.


                                                                                                   Kovácsné Szabó Erika

                                                                                                                jegyző