Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A magánszemély kommunális adójáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2018. 12. 31

Csákberény község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6.§ d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1. § (1) Csákberény község Önkormányzat Képviselő-testülete Csákberény község közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) 5.§ felsorolt helyi adók közül határozatlan időre a magánszemély kommunális adóját vezeti be.

2.§  E rendelet alkalmazásában,

   a) életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy                   ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, például rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, mint például az étkezés, főzés, mosás, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

Az adókötelezettség, az adó alanya, adókedvezmény


3. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat közigazgatási területén nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.

4. § Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, vagy lakásbérleti jogonként 15.000 Ft 

5. § (1) A 2. § szerinti magányszemély 8000 Ft adókedvezményben részesül:

    a)  aki életvitelszerűen a község közigazgatási területén tartózkodik

    b)  akinek a Htv.11.§-ában meghatározott adótárgya külterületen van

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl további 1.000 Ft adókedvezmény illeti meg az egyedül élő 60. életévét betöltött magánszemélyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét.

(3) Az adókedvezményre való jogosultság a magánszemélyt az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott feltételek bekövetkezését követő év első napjától illeti meg.      Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.  

2) Hatályát veszti „a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 3/2005.(II.21.) önkormányzati rendelet.  Csákberény, 2015. november 25.          

    Dr. Vécsei László Vilmos                                                                 Kovácsné Szabó Erika

                  polgármester                                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve:  2015. november 27.  

                                                        

                                                                     Kovácsné Szabó Erika

                                                                       jegyző