Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelete

A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól

Hatályos: 2016. 01. 01- 2020. 01. 28

Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § A rendelet célja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény keretei között – a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) köztisztviselői részére nyújtandó szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, támogatások (a továbbiakban: juttatás) keretjellegű megállapítása. 

2. § (1) E rendelet hatálya a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire terjed ki.

(2) Az e rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket a Közös Önkormányzati Hivatal, illetve jogelőd intézményeinek a nyugállományú köztisztviselőire is alkalmazni kell. 

II. SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSOK


3. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára az alábbi visszatérítendő szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokat állapítja meg.

a) A köztisztviselő kérelmére a köztisztviselői illetményalap négyszereséig terjedő illetményelőlegben részesíthető.

b) A köztisztviselő kérelmére a nem a munkáltató által előírt iskolai képzéssel kapcsolatos igazolt költségeinek 40 %-áig terjedő támogatásban részesíthető.

A támogatás feltétele tanulmányi szerződés megkötése, amennyiben a képzéssel szerzett végzettség a munkáltató számára hasznosítható. A támogatás mértéke félévenként nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap háromszorosát.

 (2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára az alábbi vissza nem térítendő szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokat biztosítja:

 a) A képernyő előtti munkát végző köztisztviselő kérelmére 2 évente monitorvédő szemüveg készítésének támogatására jogosult, amelynek összege legfeljebb a köztisztviselői illetményalap.

 b) A köztisztviselő családalapítási támogatásként házasságkötése, illetve gyermeke születésekor a köztisztviselői illetményalap mértékének megfelelő támogatásban részesíthető.

 A házasságkötéskor járó támogatás egy köztisztviselő esetében csak egyszer adható.

c) A képviselő-testület az egy köztisztviselőnek egy naptári évben járó cafetéria összegét 200 000 forintban határozza meg.

d) A méltányolható körülmények miatt szociálisan nehéz helyzetbe került köztisztviselő számára évente legfeljebb kétszer eseti szociális segély adható, amelynek összege legfeljebb a köztisztviselői illetményalap.

e) A közeli hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodó köztisztviselő számára kérelmére a köztisztviselői illetményalap mértékéig terjedő temetési segély adható.

 f) A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére évente – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mérték figyelembevételével – 12 000 Ft mértékű bankszámla-hozzájárulás jár.

(3) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal nyugállományú köztisztviselői számára az alábbi vissza nem térítendő szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokat biztosítja:

 a) ) A közeli hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodó köztisztviselő számára kérelmére a köztisztviselői illetményalap mértékéig terjedő temetési segély adható.

b.) Kedvezményes étkeztetésben részesíthető.


 (4) Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott juttatások feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét az önkormányzat jegyzője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a költségvetési rendeletben a Közös Önkormányzati Hivatal számára meghatározott bérjellegű kifizetések előirányzatának erejéig.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


4. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

 (2) A rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszíti Csákberény Község Önkormányzata képviselő- testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról szóló 13/2001. (X.30.) önkormányzati rendelete.

(3)  A rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszíti Csákberény Község Önkormányzata képviselő- testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról szóló 13/2001. (X.30.) önkormányzati rendeletet módosító 4/2002. (II. 5.) önkormányzati rendelete.Csákberény, 2015. december 15.
          Dr. Vécsei László Vilmos                                                                 Kovácsné Szabó Erika

                  polgármester                                                                                           jegyző