Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015. (X.01.) módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 01. 04

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének a) b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(X.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

 

    3.§ (2) Az ingatlan használó köteles a települési hulladék egyes 6.§ (1) bekezdésében meghatározott     

          fajtáit elkülönítetten gyűjteni.


2.§  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2015.(X.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (12) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


   3.§ (12) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de ha az    

       ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül,  

       telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles az ingatlanán  keletkező települési

       vegyes hulladékra a közszolgáltatást külön szerződéssel igénybe venni.


3.§. Ez a rendelet 2016.január 1-én lép hatályba és január 5. napján hatályát veszti.
Csákberény , 2015. december 14.
                    Dr. Vécsei László                                            Kovácsné Szabó Erika

                        polgármester                                                            jegyző