Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.27.) önkormányzati rendelete

A kötelező adatkezelés szabályairól

Hatályos: 2016. 01. 28

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Csákberény Község Önkormányzat és költségvetési szervei által folytatott kötelező adatkezelés tekintetében  

a) a kezelendő adatok fajtáira,

b) az adatkezelés céljára és feltételeire,

c) az adatkezelés időtartamára vonatkozó szabályokat a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

2. § (1) A kötelezően kezelt adatok megismerhetősége érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére az Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse tájékoztatást ad

a).az érintett általa kezelt és feldolgozott adatairól,

b) azok forrásáról,

c) az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

d) az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

e) az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

(3) Az adatkezelés megismerhetőségét szolgáló (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás minden esetben ingyenes.

(4) Az érintett tájékoztatását az adatvédelmi felelős csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi.

(5) A tájékoztatás megtagadása esetben az adatvédelmi felelős köteles

a) a felvilágosítás megtagadásának az indokát közölni, és

b) a jogorvoslati lehetőségekről az érintettet tájékoztatni.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                           Dr. Vécsei László Vilmos                                         Kovácsné Szabó Erika

                                 polgármester                                                                     jegyző