Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (X.30.) önkormányzati rendelete

Csákberény Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 31- 2016. 11. 03

Csákberény Község Önkormányzati Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.29) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 255.357.307 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Vértesalja Önkormányzati Társulás önálló címet alkot.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkot.

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§   A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetését 255.357.307 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül


                                   62.912.167 Ft személyi juttatással

                                   16.793.137 Ft munkaadót terhelő járulékkal

            47.567.084 Ft dologi kiadással

                                     4.080.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

                                    60.052.618 Ft egyéb működési célú kiadással

                                    60.856.672 Ft beruházási és felújítási kiadással

                                      3.095.629 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


6.§  A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

       A beruházások- felújítások előirányzata: 60.856.672 Ft


4. §  (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép,

        (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép,

        (3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép

        (4) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép

        (5) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép

Záró rendelkezések5.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő 4. napon hatályát veszti.