Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (X.30.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 11. 01- 2016. 12. 30

Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján,a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján  26. §-ában, kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva a következőket rendeli el.

I. fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A belügyminiszter Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről  szóló 2015. évi  C. törvény ( költségvetési törvény )  1. melléklet IX.    Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról  jogcím alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Csákberény Községi  Önkormányzat számára.


(2) E rendelet célja, hogy Csákberény  településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatás  ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Csákberény Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást -tűzifát- biztosít elsősorban annak a személynek, aki

a) Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

b) Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy

c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül vagy

      d) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást  -  tűzifát- biztosíthat a rendelkezésre álló keret erejéig azon Csákberényi személyek számára, aki

a)   3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

b)   egyedül élő nyugdíjas vagy

c)   gyermekét egyedül nevelő szülő vagy

d)   igazolható módon fennálló hiteltartozása van, mely létfenntartást veszélyezteti,

feltéve, hogy családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban  az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % (85.500 Ft-ot ) nem haladja meg.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


(4)  Háztartásonként  legfeljebb 5 m3  tűzifa biztosítható.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

3. A támogatás igénylésének menete


4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2016. november 16. napjáig lehet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségén lehet benyújtani

(3) A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről

2016.november 20. napjáig határozattal dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter döntése szerint az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

Záró rendelkezések


6. § (1) Ezen rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba, és 2016. december 31. napján hatályát veszti.