Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (X.30.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Hatályos: 2016. 10. 31


        Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011.             évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)    

        bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

       1. § E rendelet hatálya Csákberény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat

        irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására terjed ki. 

        2. § (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell             részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e

        rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. 

        3. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében

        készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.

        (2) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra             vonatkozó részletszabályokat a Házipénztári és Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. 

        4. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető

           a) személyi jellegű kiadások

           aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások,

           ab) diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások,

           ac) illetményelőleg, fizetési előleg,

           ad) jutalom,

           ae) nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére,

           af) foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások,

           ag) megbízási díjak,

           ah) tiszteletdíjak,

           ai) közlekedési költségtérítések és

           aj) reprezentációs kiadások;


           b) dologi kiadások

           ba) élelmiszer beszerzés,

           bb) könyv, folyóirat beszerzés,

           bc) irodaszer, nyomtatvány beszerzés,

           bd) nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzése,

           be) munka- és védőruha beszerzése,

           bf) üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése,

           bg) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítések és

           bh) belföldi-külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos térítések,

           bi) egyéb fentiekben nem említett készletbeszerzések 50 000.-Ft-os értékhatárig és

           bj) egyéb fentiekben nem említett szolgáltatási kiadások 100 000.- Ft-os értékhatárig;


           c) szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások;

           d) Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott, rendkívüli elismerés címén teljesített 

               kiadások;

            e) Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások;

            f) Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások teljesítésével kapcsolatos                    

               kifizetések teljesíthetőek.

        (2) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az    

        (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.


        5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.