Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 1/2004. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 18

Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§  A HÉSZ a 4. § (2) bekezdése, a 6. § 5. pontjának második francia bekezdése a 7. § (1), (3) és (15) bekezdései, a 8. §. (3) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, a 10. §, a 11. § (4) bekezdése, a 12. § (2) bekezdés b) pontja, a 13. § (8) és (11) bekezdése, a 14. §.(8) és (10) bekezdései, a 15. § (8) bekezdése, a 17.§. (1) bekezdése, a 18.§ (2) és (4) bekezdései, a 20.§ (1)-(4) és (8) bekezdései és  a 26. §, hatályukat vesztik.


2. § Záró és hatályba léptető rendelkezések:

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2016. december 19-én hatályát veszti.  Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni.