Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (XII.30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2017. 01. 01

Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Csákberény község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, valamint az ifjúság és iskola-egészségügyi ellátásra.


2. Az alapellátás körzetei


2.§ Csákberény Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzethez tartozik, mely ellátja az ifjúság és iskola egészségügyi feladatokat is.

A körzet székhelye: Csákberény

Feladatellátás helye: Csákberényi orvosi rendelő


3.§ A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Csákberény Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe Móri II. számú fogorvosi körzethez tartozik.

A körzet székhelye: Mór

Feladatellátás hely: Mór fogorvosi rendelő 

4.§ (1) Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 8/2016.(X.01.) önkormányzati rendelet.