Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 27- 2017. 05. 28

Csákberény Község Önkormányzati Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya:


1.§ A rendelet hatálya a Csákberény Község Önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 261.277.567 Ft-ban állapítja meg.

 (2) Az önállóan működő és gazdálkodó Vértesalja Önkormányzati Társulás önálló címet alkot.

 (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai:


3.§   A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetését 261.277.567 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül


                                   64.646.431 Ft személyi juttatással

                                   16.793.137 Ft munkaadót terhelő járulékkal

            51.407.906 Ft dologi kiadással

                                     4.132.200 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

                                    44.343.471 Ft egyéb működési célú kiadással

                                    76.858.793 Ft beruházási és felújítási kiadással

                                      3.095.629 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.


4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését az 1/a melléklet tartalmazza.


(3) A Vértesalja Önkormányzati Társulás bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.


(4) A Vértesalja Önkormányzati Társulás keretében működő Vértesalja Óvoda bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadásait feladatonként a 2. melléklet, az önkormányzat saját kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 13. melléklet alapján állapítja meg. A Vértesalja Önkormányzati Társulás kiadásait a 10. melléklet, valamint a Vértesalja Óvoda kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület a községben működő civil szervezetek támogatására. 1.800.000 Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

6.§  A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

        A beruházások- felújítások előirányzata: 76.858.793 Ft

7.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem tervezett több éves kihatással járó feladatot.

8.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 32 főben állapítja meg, melyből a Vértesalja Önkormányzati Társulásé 2, a Vértesalja Óvoda létszámkerete 19 fő. Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 6. melléklet szerint fogadja el.

10.§ (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

11.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.


(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.


12.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.


(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.


(3) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

13.§ Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti     

        tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:


- 1. számú tájékoztató tábla: a saját bevételekről és azok várható alakulásáról


  - 2. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról


A forráshiány finanszírozásának kezelése


17.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.


(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.


Záró rendelkezések


18.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.