Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzat rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 01- 2016. 05. 03

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében,

25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében,

29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 74. §

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§  A 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15.§ (2) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege 25.000.-Ft.2.§  Rendelet) 16.§ hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


16. § (1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására.

(2) A támogatás iránti kérelem tárgy év július és augusztus hónapban nyújtható be.

Kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás.

(3) A támogatás felhasználását számlák bemutatásával kell igazolni.

(4) A támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft.


2.§  A Rendelet az alábbi 16/A. §, 16/B. §, 16/C.§, 16/D.§, 16/E § egészül ki:


16/A.§ (1) Települési támogatás (ösztöndíj) nyújtható annak a személynek az első diplomája megszerzéséhez, aki számára a felsőoktatásban történő bejutás, illetve felsőoktatási tanulmányainak folytatása szociális helyzete miatt nehézségekbe ütközik.

2)   Ösztöndíj annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

           a)  400 %-át        2 fős háztartás esetén

           b)  350 %-át        3 fős háztartás esetén

           c)  300 %-át        4 fő és annál nagyobb háztartás esetén nem haladja meg. 

 (3)   Minden pályázatot elnyert hallgatónak (szociális körülményeire tekintettel) 2.000,- Ft-tól 5.000,- Ft-ig terjedő támogatást biztosít az önkormányzat, összesen a költségvetésben meghatározott keret erejéig.        

(4)    Az önkormányzat a pályázatok kiírása, határideje, elbírálása és folyósítása során a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat minden évben hatályos szabályai alapján, a kiadott Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

16/B.§ (1) települési támogatás nyújtható annak a személynek, akinek gyermeke(ei) térítési díjának kifizetése gondot jelent.

 (2) Települési gyermekintézmény (óvoda, iskola) nevelésében részesülő gyermek étkezési támogatására jogosult az a személy, aki étkezési kedvezményre nem jogosult és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

(3)   A (2) bekezdés szerinti támogatás mértéke a mindenkori nevelési intézményben nyújtott napi étkezés díjának 100%-a.

 (4)  A térítési díj települési támogatását egy nevelési év időszakára kell nyújtani.


16/C.§ (1) Települési támogatásként egyszeri születési támogatás nyújtható a Csákberényben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő szülőnek gyermeke születése esetén.

(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonatát.

(3) A kérelmet a gyermek/ek hat hónapos koráig lehet benyújtani.

(4) A támogatás összege gyermekenként 25.000 Ft.

16/D.§ (1) Települési támogatásként egyszeri letelepedési támogatás nyújtható, azoknak a 40 év alatti fiataloknak az első lakásuk megszerzéséhez, akik házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek, illetve egyedül álló gyermekes szülők, akik Csákberényben ingatlant vásárolnak, illetve építenek és legfeljebb ½ rész tulajdoni hányaddal rendelkeznek más lakóházas ingatlanban.

(2) A támogatás feltétele, hogy Csákberényben lakóhelyet létesítsenek vásárlás esetén egy hónapon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadását követő egy hónapon belül, és vállalják, hogy az ingatlant 5 éven belül nem idegenítik el.   

(3) A támogatás összege 100.000 Ft mely az adás-vételi szerződés, vagy használatbavételi engedély egyidejű csatolásával fizethető ki.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésében felsoroltak nem teljesülnek a támogatást vissza kell fizetni.

16/E.§ (1) települési támogatásként egyszeri  támogatás nyújtható azoknak akik

               a.) település intézményénél nevelésben részesülő gyermeket nevelnek

               b.) e rendelet alapján támogatásban részesülnek

               c.) településen élő 70 év feletti egyedül élő személyeknek

(2) A támogatás minden év decemberében biztosítható.


3.§  A Rendelet 19.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:


(5) A házi segítségnyújtás biztosított azon 65 év alatti egyedülállóknak, akiket a (3) bekezdés alapján egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni.

4.§  A Rendelet  22.§-a hatályát veszti.


5.§ Ez a rendelet 2016. május 1-én lép hatályba és május 4-én hatályát veszti.