Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról szóló 15/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 01- 2016. 05. 04

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény  92.§. (1) bekezdése valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. §. /2/ bekezdés e. pontjában kapott feladatkörében alapján az önkormányzat által a Vértesalja Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Vértesalja Óvodában, valamint Klebelsberg Kunó Móri Járási Tankerület fenntartásában működő Csákberényi Általános Iskola , és a Vértesalja Önkormányzati  Társulás által biztosított a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A 15/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 7.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


   7.§ A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját 450 Ft/óra mértékben állapítja meg.

2.§  A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a Rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2016. május 1-én lép hatályba és 2016. május 5. napján hatályát veszti.


Mellékletek