Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete

helyi egyedi védetté nyilvánításról

Hatályos: 2016. 05. 04

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Fejezet

Általános rendelkezések


1. Ingatlan helyi egyedi védetté nyilvánítása


1.§ (1) Csákberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Község településképe és történelme szempontjából meghatározó, műemléki védettséget nem élvező épített értékek és a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása céljából helyi egyedi védelem alá helyezi a római katolikus templomot.

(2) A helyi egyedi védelem az épület teljes egészére és homlokzati részleteire is kiterjed.

2. Az épületek rendeltetése


2.§ (1) A helyi védelem alatt álló ingatlan fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek megfelelő használat.

(2)   Az épület rendeltetése: templom, mely a település építészeti hagyományait és a jellegzetes vidéki életmód elemeit örökítik meg. Elengedhetetlen e történelmi, építészeti emlékek megóvása szempontjából az épület tömegének, anyaghasználatának, építészeti részleteinek megőrzése. A helyi értékvédelmet indokolja az építészeti elemek megóvása.(3)   Az épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését, a kor követelményeinek megfelelő épületszerkezet kialakítását a védettség nem akadályozza, de az épület tömegformája, arányrendszere védendő, megőrzendő.


II. Fejezet

A helyi védettség alá helyezés, annak megszűnésének folyamata


3. A helyi védettség keletkezése és megszűnése


3.§ (1) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

          a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,

          b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,

          c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,

          d) a védett érték magasabb szintű (műemléki) védettséget kap.

(2)  A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

4. Az eljárás megindítása, menete


4.§ (1) A helyi védettség alá helyezést, annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy, írásban a polgármesternél kezdeményezheti. A védelemre településrendezési tervművelet, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet.

(2)   A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

      a) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

      b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, emelet ajtó),

      c) a védendő érték rövid leírását (ha lehetséges, dokumentálását, pl. irodalom, fotók),

      d) a kezdeményezés indokolását.

(3)   Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt az erre vonatkozó felhívás ellenére 15 munkanapon belül nem egészítik ki, a kezdeményezés nem kerül megvizsgálásra, melyről a kezdeményezőt értesíteni kell. 

5.§ (1) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket 5 munkanapon belül értesíteni kell. 

(2) A rendelet szempontjából érdekeltnek kell tekinteni

     a) az érintett ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét és használóját,

     b) az értékvédelemmel érintett bejegyzett helyi lakossági szervezeteket (alapítványok, egyesületek),

     c) a kezdeményezőt.

(3) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

(4) A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni.

(5 )A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését bárki számára biztosítani kell.

(6) A helyi védettség elrendelésétől és megszüntetéséről értesíteni kell:

       a) az ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét, használóját,

       b) az illetékes ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságot,

       c) az illetékes építésügyi hatóságot,

       d) az illetékes kulturális örökségvédelmi hatóságot,

       e) az érdekelt közműveket,

       f) a kezdeményezőt.

(7) Az ingatlan használójának értesítése a tulajdonos útján történik.

(8) A helyi értékvédelemmel kapcsolatos eljárásban született döntésnek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről vagy törléséről gondoskodni kell.

(9) A helyi védelmet a Helyi építési Szabályzatban és Szabályozási terven fel kell tüntetni legkésőbb azok soron következő módosításakor.III. Fejezet

A védett értékek karbantartása, felújítása, megőrzése


5. Az épületekre vonatkozó előírások


6.§ (1) A védelem célja az utókor számára megőrizni az épület eredeti megjelenését, ezért meg kell őrizni az épület tömegét, homlokzati arányrendszerét, anyaghasználatát.

(2) Az épület építészeti jellege megtartandó.


7.§ (1) Az épületet úgy bővíthető, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, kultúrtörténeti

szerepe ne változzon. A bővítésnek a védett épületek formájával, szerkezetével, anyagaival

összhangban kell lennie.

(2) Az épületben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti szerkezet sajátosságainak figyelembevételével és a belső értékek tiszteletben tartásával.IV. Záró rendelkezések


8.§       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.