Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

Csákberény Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 27- 2017. 05. 28

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.


2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – összesített 2015. évi költségvetése teljesítésének

          a) bevételi főösszegét                                 248.097 ezer Ft-ban

          b) kiadási főösszegét                                  185.649 ezer Ft-ban

                                                                               állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Vértesalja Önkormányzati Társulás – beleértve intézményét – 2015. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét                                    81.202 ezer Ft-ban

b) kiadási főösszegét                                     80.317 ezer Ft-ban

                                                                      állapítja meg.

3.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. sz. melléklet tartalmazza, címenként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:


a) személyi juttatások:                                       8.948 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:                           1.646 ezer Ft

c) dologi kiadások:                                            43.503 ezer Ft

d) pénzeszköz átadás, és egyéb támogatások:   84.924 ezer Ft

e) felhalmozási kiadások:                                  43.586 ezer Ft

f) finanszírozási kiadások                                    2.942 ezer Ft


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi kiadásainak eredeti, módosított teljesített előirányzatának forrásonként összetételét a 2. sz. melléklet tartalmazza, címenként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza

5. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi felhalmozási kiadásait 43.586 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet az 5. sz. melléklet részletez.

6. § A Vértesalja Önkormányzati Társulás – Vértesalja Óvoda - 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat 2015. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.


(2) Az önkormányzat 2015. évben megállapított támogatásai teljesítését a 8. sz. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlegét a 9. sz. melléklet mutatja be.


9. § A képviselőtestület az önkormányzat és szervei 2015. évi záró létszámát 31 főben állapítja meg, melyet a 10. sz. melléklet mutat be.


10. § A képviselőtestület az önkormányzat


a) mérleg szerinti eredményét: -55.975 ezer Ft,

b) 2015. évi maradvány összegét: 62.548 ezer Ft

c) 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyon összegét 1.076.182 ezer Ft-ban hagyja jóvá.


11.§ A képviselőtestület elé bemutatásra kerültek az önkormányzat adatait tartalmazó alábbi kimutatások:

11.  melléklet: maradványkimutatás

12.  melléklet: eredménykimutatás

13.  melléklet: a 2015. évben felmerült és megtérült költségekről szóló kimutatás

14.  melléklet: befektetett eszközök állományának alakulása

15.  melléklet: az önkormányzat vagyonkimutatása.  


12. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csákberény Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelete.