Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (X.9.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 09- 2016. 10. 11

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében,

25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4)

bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében,

29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 74. §

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban Rendelet) 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

            3. § Az Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint Csákberény Községi 

                  Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet                     (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt a  10.§  szerinti  települési  

                  támogatás megállapításáról .

2.§ A rendelet 10.§-a hatályát veszti és helyébe következő rendelkezés lép:


 10. § Települési támogatás

a) a létfenntartási gondok enyhítése;

b) a lakhatás támogatása;

c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;

d ) a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás;

e) térítési díj támogatás

f) egyszeri születési támogatás

g) egyszeri letelepedési támogatás


3.§ A rendelet 14.§ (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


14. § (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként lakhatási  támogatás állapítható meg benyújtás hónapjának első napjától egy éves időtartamra  annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át 

4.§ A rendelet 16.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


16. § (1)  Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a települési köznevelési intézménybe járó alsótagozatos , vagy  bármely általános iskolába járó felsőtagozatos illetve  középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermekére tekintettel, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként a gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására.

(2) A támogatás iránti kérelem tárgy év július és augusztus hónapban nyújtható be.

Kötelező melléklete a gyermek(ek) tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás, mely lehet diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás.

(3) A támogatás felhasználását számlák bemutatásával kell igazolni szeptember 15-ig.

(4) A támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft.

5.§ A Rendelet 16/B §. (2)-(3) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


16/B.§ (2) Települési gyermekintézmény (óvoda, alsótagozatos iskola) és felsőtagozatos általános iskola nevelésében részesülő gyermek étkezési támogatására jogosult az a személy, aki étkezési kedvezményre nem, vagy részben jogosult és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás a benyújtás hónapjának első napjától a tanév végéig jár, mértéke a mindenkori nevelési intézményben nyújtott napi  étkezési díjának 100 %-a, illetve 50 %-a.


6.§ A Rendelet 16/C.§ (1) és (3) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


16/C.§ (1) Települési támogatásként egyszeri születési támogatás nyújtható a Csákberényben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő szülőnek 2016. január 1-t követően gyermeke születése esetén.

 (3) A kérelmet 2016-os évben december 31-ig, majd azt követően a gyermek/ek hat hónapos koráig lehet benyújtani.

7.§ A rendelet 16/D.§ (2) és (3) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


16/D.§ (1) Települési támogatásként egyszeri letelepedési támogatás nyújtható, azoknak a 40 év alatti fiataloknak az első lakásuk megszerzéséhez, akik házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek, illetve egyedül álló gyermekes szülők, akik Csákberényben ingatlant vásárolnak, illetve építenek és legfeljebb ½ rész tulajdoni hányaddal rendelkeznek más lakóházas ingatlanban.

(2) A támogatás feltétele, hogy Csákberényben lakóhelyet létesítsenek vásárlás esetén a tulajdonjog bejegyzést követő egy hónapon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadását követő egy hónapon belül, és vállalják, hogy az ingatlant 5 éven belül nem idegenítik el.   

(3) A támogatás összege 100.000 Ft mely az adás-vételi szerződés és földhivatali bejegyzés vagy használatbavételi engedély egyidejű csatolásával fizethető ki.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésében felsoroltak nem teljesülnek a támogatást vissza kell fizetni.


8.§ A rendelet 16/E § -a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép :


16/E.§ (1) települési támogatásként egyszeri  támogatás nyújtható elsősorban azoknak akik

a.) háztartásukban gyermeket nevelnek

b.) e rendelet alapján támogatásban részesülnek

c.) településen élő nyugdíjasoknak

(2) A támogatás minden év decemberében háztartásonként 1 személynek biztosítható, 

9.§ A Rendelet 26.§-a hatályát veszti.

10.§  Ez a rendelet a 2016. október 9. napján lép hatályba és október 12.-én hatályát veszti.