Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01- 2017. 03. 02

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében,

25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4)

bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében,

29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 74. §

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§  A 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 16/B §-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


16/B.§ (1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a térítési-, vagy gondozási díj kifizetése gondot jelent.

    (2) Települési gyermekintézmény (óvoda, alsótagozatos iskola) és felsőtagozatos általános iskola

          nevelésében részesülő gyermek étkezési támogatására jogosult az a személy, aki étkezési

          kedvezményre nemvagy részben jogosult és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem

          haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

 (3) A (2) bekezdés szerinti támogatás a benyújtás hónapjának első napjától a tanév végéig

jár, mértéke a mindenkori nevelési intézményben nyújtott napi  étkezési díjának 100 %-a, illetve 50 %-a.

    (4)  A térítési díj települési támogatását egy nevelési év időszakára kell nyújtani.

    (5) Aki házi segítségnyújtás keretében szociális segítésben, vagy személyi gondozásban

         részesül 500 Ft/óra gondozási díj támogatásra jogosult.


2.§ A rendelet 19.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


19.§ (1) A Vértesalja Önkormányzati Társulás étkeztetés keretében munkanapokon főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosít.


(2) Étkezésre jogosult

a)  életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 62. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát külön jogszabály szerint igazolja,

d) pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

e)  hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti,

f)  aki rehabilitációs- , rokkantsági ellátásban részesül,

g) aktív korúak ellátásában vagy közfoglalkoztatásban részesül.


(3) A szociális étkeztetést az önkormányzat jövedelmi helyzetre tekintet nélkül megállapítja, ha az (2)

bekezdésben foglalt feltételek bármelyike fennáll.(4) Házi segítségnyújtás célja, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.


(5) A házi segítségnyújtás biztosított azon személyeknek, akik a jogszabály előírásinak nem felelnek meg, de (2) bekezdés b) - f) alapján egészségi állapota miatt rászorultak.3.§ A rendelet 20.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 


20. § (1) Az intézményi térítési díjat a Vértesalja Önkormányzati  Társulás gesztor települése rendeletében állapítja meg, a Képviselőtestület véleményének figyelembevételével.

4.§  Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba és 2017. március 3-án hatályát veszti.