Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 06. 08- 2018. 06. 07

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések


1.§  (1) A rendelet hatálya Csákberény Község Önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése:


2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 229.702.077 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2017. évi előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) önkormányzatok működési támogatása                                                    30 434 854 Ft

   b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 102 820 398 Ft

        ebből:

            ba) működési célú támogatások                                                            5 477 898 Ft

           bb) felhalmozási célú támogatások                                                       97 342 500 Ft


   c) közhatalmi bevételek                                                                                 32 490 000 Ft

   d) működési bevételek                                                                                     6 754 310 Ft

   e) felhalmozási bevételek                                                                                      75 000 Ft 

   f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       0 Ft

   g) finanszírozási bevételek                                                                             44 587 041 Ft

       ebből:

            ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                       44 587 041 Ft


(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből

 a) kötelező feladatok bevételei:                                                                       172 574 562 Ft

 b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                             0 Ft                              


(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből

  a) működési bevételek                                                                                     172 499 562 Ft

  b) felhalmozási bevételek                                                                                          75 000 Ft


4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetését 229.702.077 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a.) 5.554.394 Ft személyi juttatással,

b.) 685.507 Ft munkaadót terhelő járulékkal,

c.) 30.827.333 Ft dologi kiadással,

d.) 5.152.510 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

e.) 28.557.954 Ft egyéb működési célú kiadással,

f.) 77.607.468 Ft beruházási és felújítási kiadással,

g.) 157.736.192 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.


(2) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.              

5. § (1) A költségvetési egyenleg 43 398 854 Ft hiány

   a) működési cél szerinti 82 615 131 Ft többlet

   b) felhalmozási cél szerinti 126 013 985 Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül

  a) előző évek maradványának igénybevétele 43 398 854 Ft

      ebből

       aa) felhalmozási célú  43 398 854 Ft

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát 0 főben állapítja meg.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 5 fő.


7.§ Az önkormányzat költségvetésében a tartalék összege 44 587 041 Ft, amely előre nem tervezhető kiadásokra, valamint pályázatok, fejlesztések önerejeként került betervezésre.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult

9.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.


10.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.

(3) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

11. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

12. §  (1) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


4. A forráshiány finanszírozásának kezelése


13.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.


5. Egyéb rendelkezések

                                                                  

14. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. mellékletben határozza meg.


(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

  8. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat költségvetési mérlege

  9. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

  10. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése

  11. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

6. Záró rendelkezések15.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni