Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 06- 2017. 08. 30

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések


1.§  (1) A rendelet hatálya Csákberény Község Önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése:


2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 117 411 399 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2017. évi előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

   a) önkormányzatok működési támogatása                                                    29 718 006 Ft

   b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        35 195 904 Ft

        ebből:

           ba) működési célú támogatások                                                           35 195 904 Ft

           bb) felhalmozási célú támogatások                                                                      0 Ft


   c) közhatalmi bevételek                                                                                 32 490 000 Ft

   d) működési bevételek                                                                                     5 138 454 Ft

   e) felhalmozási bevételek                                                                                             0 Ft 

   f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                        0 Ft

   g) finanszírozási bevételek                                                                              44 587 041 Ft

       ebből:

             ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                         44 587 041 Ft


(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből

 a) kötelező feladatok bevételei:                                                                          72 824 358 FT

 b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                             0 Ft                              


(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből

  a) működési bevételek                                                                                     72 824 358 Ft

  b) felhalmozási bevételek                                                                                               0 Ft


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

   a) működési kiadások                                                                                        82 859 214 Ft

       aa) személyi juttatások                                                                                   4 891 800 Ft

       ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         538 098 Ft

       ac) dologi kiadások                                                                                       17 327 518 Ft

       ad) ellátottak pénzbeni juttatásai                                                                      4 943 510 Ft

       ae) egyéb működési célú kiadások                                                                  55 158 288 Ft

  b) felhalmozási kiadások                                                                                     33 363 998 Ft

       ba) beruházások                                                                                              2 564 000 Ft

       bb) felújítások                                                                                                30 799 998 Ft

       bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                            0 Ft

  c) finanszírozási kiadások                                                                                     1 188 187 Ft

      ebből:

        ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                                    1 188 187 Ft


(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

  a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                          114 723 212 Ft 

  b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                     1 500 000 Ft

         

           (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

              a) működési kiadások                                                                                           82 859 214 Ft

              b) felhalmozási kiadások                                                                                       33 363 998 Ft


            (4) Az önkormányzat nevében végzett

              a) beruházási kiadások                                                                                            2 564 000 Ft

              b) felújítási kiadások                                                                                              30 799 998 Ft


            (5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


            (6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5.

            melléklet tartalmazza.

            

5. § (1) A költségvetési egyenleg 43 398 854 Ft hiány

   a) működési cél szerinti 10 034 856 Ft hiány

   b) felhalmozási cél szerinti 33 363 998 Ft hiány

  (2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

  (3) A belső finanszírozáson belül

   a) előző évek maradványának igénybevétele 43 398 854 Ft

      ebből

       aa) működési célú  10 034 856 Ft

       ab) felhalmozási célú  33 363 998 Ft

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát 0 főben állapítja meg.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 5 fő.


7.§ Az önkormányzat költségvetésében a tartalék összege 44 587 041 Ft, amely előre nem tervezhető kiadásokra, valamint pályázatok, fejlesztések önerejeként került betervezésre.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult

9.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.


10.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.

(3) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

11. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

12. §  (1) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


4. A forráshiány finanszírozásának kezelése


13.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.


5. Egyéb rendelkezések

                                                                  

14. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. mellékletben határozza meg.


(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

  8. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat költségvetési mérlege

  9. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

  10. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése

  11. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

6. Záró rendelkezések15.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni