Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete

Csákberény Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 27- 2017. 05. 28

Csákberény Község Önkormányzati Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.29) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 261.277.567 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Vértesalja Önkormányzati Társulás önálló címet alkot.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkot.

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§   A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetését 261.277.567 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül


                                   64.646.431 Ft személyi juttatással

                                   16.793.137 Ft munkaadót terhelő járulékkal

            51.407.906 Ft dologi kiadással

                                     4.132.200 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

                                   44.343.471 Ft egyéb működési célú kiadással

                                   76.858.793 Ft beruházási és felújítási kiadással

                                     3.095.629 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


6.§  A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

       A beruházások- felújítások előirányzata: 76.858.793 Ft


4. §  (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép,

        (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép,

        (3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép

        (4) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép

        (5) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép

        (6) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép

        (7) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép

Záró rendelkezések5.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő 2. napon hatályát veszti.