Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

Csákberény Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 30- 2018. 06. 07

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.


2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – összesített 2016. évi költségvetése teljesítésének

          a) bevételi főösszegét                             245.600.023 Ft-ban

          b) kiadási főösszegét                              201.012.982 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Vértesalja Önkormányzati Társulás – beleértve intézményét – 2016. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét                                    74.888.654 Ft-ban

b) kiadási főösszegét                                     74.078.818 Ft-ban

állapítja meg.


3.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. sz. melléklet tartalmazza, címenként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.


4.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi kiadási előirányzata teljesítését a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:


a) személyi juttatások:                                          9.625.232 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok:                             1.776.099 Ft

c) dologi kiadások:                                              35.541.788 Ft

d) pénzeszköz átadás, és egyéb támogatások:     74.394.567 Ft

e) felhalmozási kiadások:                                    76.579.667 Ft

f) finanszírozási kiadások                                      3.095.629 Ft


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi kiadásainak eredeti, módosított teljesített előirányzatának forrásonként összetételét a 2. sz. melléklet tartalmazza, címenként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza.


5. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi felhalmozási kiadásait 76.579.667 Ft-ban állapítja meg, melyet az 5. sz. melléklet részletez.


6. § A Vértesalja Önkormányzati Társulás – Vértesalja Óvoda - 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2016. évi vagyonmérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat 2016. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.

                 

(2) Az önkormányzat 2016. évben megállapított támogatásai teljesítését a 8. sz. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési egyenlegét a 9. sz. melléklet mutatja be. 

9. § A képviselőtestület az önkormányzat és szervei 2016. évi záró létszámát 31 főben állapítja meg, melyet a 10. sz. melléklet mutat be.

10. § A képviselőtestület az önkormányzat


a) mérleg szerinti eredményét: -22.417.763 Ft,

b) 2016. évi maradvány összegét: 44.587.041 Ft

c) 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyon összegét 1.050.816.748 Ft-ban hagyja jóvá.

11.§ A képviselőtestület elé bemutatásra kerültek az önkormányzat adatait tartalmazó alábbi kimutatások:

11.  melléklet: maradványkimutatás

12.  melléklet: eredménykimutatás

13.  melléklet: befektetett eszközök állományának alakulása

14.  melléklet: az önkormányzat vagyonkimutatása.  


12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csákberény Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 29.) rendelete és Csákberény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7/2016. (V. 27) önkormányzati rendelete a 2015. költségvetésének végrehajtásáról.