Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról

Hatályos: 2017. 06. 01

Csákberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Mötv. 8. § (2) bekezdésére –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.§  A rendelet célja, hogy község közigazgatási területén az egészséges, tiszta, esztétikus és balesetveszély-mentes lakókörnyezet megőrzése, a köztisztaság és településtisztaság helyzetének fokozatos javulása érdekében megállapítsa azon helyi szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat, amelyek biztosítják a környezetünk tisztán tartásával és védelmével összefüggő feladatok eredményes végrehajtását.

2.§  (1) A települési szilárd hulladékkal, az ingatlanon felhalmozott és elhagyott hulladékkal, a veszélyes hulladékkal, a lomtalanítással kapcsolatos szabályokat az önkormányzat 10/2015.(X.01.) rendelete tartalmazza. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos szabályokat az Önkormányzat 19/2015./(XI.27.) rendelete tartalmazza

Az avar és kerti hulladék égetésre, a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre, valamint a zaj és rezgésvédelemre vonatkozó szabályokat az önkormányzat környezet védelméről szóló 4 /2015.(III.30.) rendelete tartalmazza.


(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartásáról a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (ÉVM-EüM együttes rendelet) szerint a közút kezelője, a helyi közutakról az önkormányzat gondoskodik a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.(I.28.) GKM rendelet (GKM rendelet) szerint.

3.§ (1) A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartásáról az önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61.§-ában foglaltak szerint gondoskodik.


(2) Az önkormányzat a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatait közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján, az érintett tulajdonosok e rendeletben meghatározott közreműködésével végzi.

Fogalom meghatározások

4.§ E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2.§ 13. pontja, az országos és hely közutak kivételével,

b) közterület rendeltetése: az Étv. 54.§ (4) bekezdésében foglaltak,

c) tisztántartás: ingatlanok vagy közterületek meghatározott részeinek tisztítása, folyamatos gyommentesítése, pormentesítése, hó –és síkosság-mentesítése, az ingatlanán, valamint a közterületen általa ültetett növényzet ápolása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása,

d) szolgáltató: az a vállalkozás amely, az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a közterület szerződésben meghatározott részén, a szerződésben meghatározott tartalmú tisztántartását rendszeresen elvégzi.

5.§  (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető, cégvezető stb.) köteles gondoskodni.


(2) Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő fű – annak virágzását megelőzően - folyamatos kaszálása,

b) az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,

c) az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a nyesedék elszállíttatása.

Az ingatlan használójának a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladata


6.§ (1) Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;

b) az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása;

c) az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.


(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az (1) bekezdés a) - c) pontjaiban szereplő feladatait nem teljesíti –a 7.§-ban foglaltak kivételével- a szükséges munkálatokat az ingatlan használójának terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem mentesíti a használót a bírság alól. 


(3) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.


(4) Közös tulajdonban álló épületek esetében az (1)-(2) bekezdésekben írt tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége.


(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlana, illetve a közterület meghatározott részén végzett tisztántartási kötelezettsége során keletkezett hulladékot nem juttathatja a csapadékelvezető rendszerbe.

Az önkormányzat által végzett tisztántartás

7.§ (1) Ha az ingatlan tulajdonosa e rendelet 5.§ (2) bekezdésében foglalt közterület

tisztántartási kötelezettségének nem tud (például idős kora, egészségi állapota vagy más ok

miatt), vagy nem maga akar eleget tenni, akkor ez irányú igényét az önkormányzat hivatalánál

bejelentheti.

      Ezt követően az önkormányzat 8 napon belül megköti a szerződést az érintettel. A szerződésben meg kell határozni az       átvállalt feladat tartalmát, a feladatellátás díját, a díjfizetés feltételeit, a feladatellátás kezdő és végső időpontját, a

      vállalt kötelezettségek be nem tartásának jogkövetkezményeit, valamint a kapcsolattartás módját.


      (2) A (1) bekezdésben meghatározott szerződés időtartama alatt az ingatlantulajdonos (használó, üzemeltető)    

       közterület tisztántartási feladatait az önkormányzattal láttatja el.Kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységet folytató szervek kötelezettségei


8.§ (1) A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek használói (továbbiakban használó) a tisztántartási kötelezettségüknek a tulajdonossal kötött megállapodásban foglaltak szerint tehetnek eleget az ÉVM-EüM rendelet 6.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.


(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek körüli tisztántartási kötelezettséget a használó köteles naponta nyitásig, de legkésőbb 8 óráig és a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan biztosítani.


Hó- és síkosság-mentesítés


9.§  (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az ingatlan előtti járdáról a havat letakarítani, a területet síkosság-mentessé tenni, szükség esetén naponta többször is.


(2) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési járművek megálló-és várakozóhelyén, közszolgáltatási felszerelési tárgyakon (vízelzáró csap, gázcsap, csapadékcsatorna lefolyója), lámpaoszlop és hirdetőoszlop köré, kapubejárat elé.


(3) Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével - a síkosság-mentesítésre csak a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerinti anyag használható.


(4) A járdák, gyalogutak és kerékpárutak tisztítása, hó-és síkosság-mentesítése során a GKM rendelet mellékletében foglaltak szerint kell eljárni.


III. Fejezet

A közterület rendeltetéstől eltérő használatával összefüggő tisztántartási szabályok

Építési és bontási területek tisztántartása


10.§ (1) Építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlan tisztántartásáról az építtető köteles gondoskodni, kivéve, ha az építtető és az ingatlantulajdonos személye eltér és másként állapodnak meg.


(2) Építési, bontási, felújítási munkáknál, valamint az úttest, járdaszakasz felbontásánál keletkezett por-és más szennyeződés elterjedését meg kell akadályozni. A munkálatok során, illetve a közterület rendeltetéstől eltérő használata esetén a növényzetet, létesítményeket védőburkolattal vagy más alkalmas eszközzel a szennyeződéstől, rongálódástól meg kell védeni.


(3) Az építési vagy bontási anyagot úgy kell elhelyezni, hogy az ne szennyezze a közterületet.


(4) Az építési területekről a közterületre történő sárfelhordás, illetve egyéb szennyeződés letakarításáról, a szükséges jelzések kihelyezéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia.


(5) Amennyiben a munkálatok elvégzése során építési törmelék vagy más hulladék keletkezik, azt a közterületről folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 24 órán belül el kell szállítani, a közterületet eredeti állapotának megfelelően meg kell tisztítani.


(6) A keletkezett építési hulladék gyűjtéséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az építtető köteles az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodni.


(7) Közművekben bekövetkezett hibák elhárítását, javítását követően a közterület feltakarításáról és az eredeti állapot helyreállításáról a hiba elhárítója köteles gondoskodni a munka befejezését követő 3 napon belül.

11.§ (1) Tüzelő-, építő-, és egyéb ömlesztett anyagot közterületen ideiglenesen tárolni a járda és az úttest közötti területen, szükség esetén a járdán a gyalogos közlekedés folyamatos biztosításával szabad. Az anyag tulajdonosa 15 nap időtartamot meghaladó tároláshoz az önkormányzattól közterület-használati önkormányzati hatósági engedélyt kell, hogy kérjen. Az anyag szétszóródását, környezetének szennyeződését védőburkolattal vagy más arra alkalmas eszközzel kell megakadályoznia az anyag tulajdonosának.


(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység során – a védőburkolat ellenére, illetve annak megrongálódása miatt - az elhelyezett anyag szétszóródik, annak feltakarításáról, eltávolításáról, valamint a további szétszóródás megakadályozásáról az anyag tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését, időtartam lejártát követően a tárolt anyag által elfoglalt közterület feltakarításáról a tulajdonos köteles haladéktalanul gondoskodni.


Közterületen tartott vásárok, kulturális, sport vagy egyéb rendezvények


12.§ (1) Közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata – külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján – az önkormányzattal megkötött közterület-használati önkormányzati hatósági engedély alapján lehetséges. Ilyen esetben a használattal érintett terület közvetlen környezetét a közterületet használó köteles tisztántartani. csak azokat a kötelezettségeket kell érteni, melyek értelemszerűen teljesíthetők. Így különösen a használt közterület tisztítása, folyamatos pormentesítése, hó –és síkosság-mentesítése, a tevékenység során keletkező hulladék összegyűjtése.


(2) Vásárok, sport- és egyéb közterületen tartott rendezvények tartása idején és azt követően a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény területének és közvetlen környezetének tisztántartásáról.


(3) A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közegészségügyi és az építésügyi hatósági előírásoknak, továbbá a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, folyamatos tisztán tartásáról és rendszeres fertőtlenítéséről.

IV. Fejezet


A köztisztasággal kapcsolatos egyéb rendelkezések

Anyagok szállítása, közlekedés során keletkező szennyeződések eltávolítása


13.§ (1) Mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön, és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki. Könnyen kihulló anyag csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosított.


(2) Ha bármely szállítmány fel vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás, szállítás során a közterület beszennyeződik, annak feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni. 

Járművek üzembentartóinak kötelezettségei


13.§ Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható.

14.§ Közterületen nyilvános illemhely létesítése tulajdonosi vagy önkormányzati hatósági döntés alapján történik, üzemeltetéséről a kijelölt vállalkozó gondoskodik. A nyilvános illemhely rendszeres fertőtlenítéséről, az illemhely és környékének folyamatos tisztán tartásáról az üzemeltető gondoskodik.

V. Fejezet


15.§ (1) E rendelet alkalmazásában a község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a


a.)  5.§ (2) bekezdésében,

b.)  6.§ -ban,

c.)  8. § -ban,

d.)  9. §-ban,

e.) 10. §-ban,

f.)  11.§-ban

g.) 12.§-ban

h.) 13.§-ban


előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ez a magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.


(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a Jegyző hatáskörébe tartozik.


(5) A közigazgatási bírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel, ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.

Záró rendelkezések

15.§ (1) Ez a rendelet 2017 június 1-én lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Csákberény Önkormányzata Képviselő-testületének a” köztisztaságról szóló” 14/2015. (XI.31.) önkormányzati rendelete.